Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №864/2021

Четвъртък, 02 Септември 2021 10:18

Изх. №2881(1)/01.09.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 147 „и“, 147 „к“, 97 „д“, 100 „з“, 209 „х“, 209 „щ“, 243 „г“, 243 „д“, 250 „к1“, 292 „б“, 293 „с“, 293 „у“ и 135 „м“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД“

Във връзка с постъпило от Вас уведомление с Вх. №2881/30.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последв. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 147 „и“, 147 „к“, 97 „д“, 100 „з“, 209 „х“, 209 „щ“, 243 „г“, 243 „д“, 250 „к1“, 292 „б“, 293 „с“, 293 „у“ и 135 „м“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето план-извлечение се явяват горепосочените отдели подотдели находящи се в землището на с. Марулево (147 „и“, 147 „к“), с. Делвино (97 „д“, 100 „з“), с. Лисия (209 „х“, 209 „щ“), с. Логодаж (243 „г“, 250 „к1“), с. Клисура (243 „д“), с. Лешко (292 „б“, 293 „с“, 293 „у“) и с. Горно Хърсово (135 „м“), община Благоевград, област Благоевград.
Съобразно представената информация и документация насажденията, предмет на настоящето план-извлечение са отнесени към следните стопански класове:
 „Бялборов средно и нискобонитетен“ – отдели, подотдели 147 „и“, 147 „к“, 209 „х“, 209 „щ“, 250 „к1“;
 „Черборов средно и нискобонитетен“ – отдели, подотдели 97 „д“, 100 „з“, 243 „г“, 243 „д“, 292 „б“, 293 „с“, 293 „у“;
 „Иглолистни култури извън района на разпространение“ – отдел, подотдел 135 „м“.
План-извлечението се инициира съобразено с извършена през 2020 г. инвентаризация на горските територии и изработен проект на горскостопански план през 2021 г. в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“.
С план-извлечението е заявено предвиждане да бъдат изведени отгледни сечи, както следва:
• в отдели, подотдели 147 „и“, 100 „з“, 209 „х“, 209 „щ“, 250 „к1“, 292 „б“ е заявено предвиждане за извеждане на пробирка с интензивност 15%;
• в отдел, подотдел 147 „к“ е заявено предвиждане за извеждане на пробирка с интензивност 20%;
• в отдел, подотдел 293 „с“ е заявено предвиждане за извеждане на пробирка с интензивност 25%;
• в отдели, подотдели 243 „г“, 243 „д“ е заявено предвиждане за извеждане на прореждане с интензивност 25%;
• в отдел, подотдел 293 „у“ е заявено предвиждане за извеждане на прореждане с интензивност 15%;
• в отдели, подотдели 97 „д“ и 135 „м“ е заявено предвиждане за извеждане на прореждане с интензивност 20%.
Реализацията на предвидените с план-извлечението дейности не е свързана с необходимост от промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на терените, обект на същото.
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
План-извлечението попада частично в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:
Част в размер около 0.058 ха от отдел, подотдел 243 „г“ с обща площ 4.2 ха и част в размер около 0.087 ха от отдел, подотдел 243 „д“ с обща площ 1.1 ха попадат в границите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Същите не попадат в обхвата на типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната.
С план-извлечението не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с план-извлечението горскостопански дейности са допустими с режима на дейностите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с горепосочената заповеди за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с план-извлечението горскостопански дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се очаква унищожаване и/или увреждане, трансформация и/или фрагментация на типове природни местообитания и на местообитания на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, тъй като с предвидените дейности се засягат косвено незначителни територии от защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“, не се променя структурата и видовия състав на горските насаждения, респективно на горските местообитания, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в засегнатата зона, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 147 „и“, 147 „к“, 97 „д“, 100 „з“, 209 „х“, 209 „щ“, 243 „г“, 243 „д“, 250 „к1“, 292 „б“, 293 „с“, 293 „у“ и 135 „м“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите