Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №777/2021

Четвъртък, 05 Август 2021 13:18

Изх. №2531(1)/04.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 57176.64.28.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 57176.64.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПИРОС“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2531/26.07.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 57176.64.28.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 57176.64.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация имот с идентификатор 57176.64.28 с площ 3903 кв. м е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“. В имота са изградени четири сгради - три промишлени сгради (сгради №1, № 3 и № 4) и административна сграда № 2.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW върху покрива на сграда с идентификатор 57176.64.28.1 с площ 748 кв. м. Предвижда се върху покривната конструкция да бъдат монтирани 132 броя панели с пикова електрическа активна мощност 450 Wр.
Присъединяването на фотоволтаичната централа ще се извърши към ТП „Пирос-Мацкова градина, п/ст Сандански, извод Орман Чифлик, съгласно становище за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа с изх. №12043907/09.04.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Становището е издадено въз основа на декларация за ползване на произведената енергия за собствени нужди и присъединяването ще се изпълни посредством специална автоматика за включване на фотоволтаичната инсталация, непозволяваща връщане на напрежение към основния източник на ел. енергия.
Предвид горното така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 57176.64.28.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 57176.64.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите