Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №771/2021

Сряда, 04 Август 2021 15:08

Изх. №2560(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 40052.42.13, местност Текелев шумак по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: А. Д.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №2560/28.07.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 40052.42.13, местност Текелев шумак по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 40052.42.13 с площ 994 кв.м и начин на трайно ползване „ливада“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли да се изгради селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с кът за отдих и санитарен възел на един етаж със застроена площ 20 кв. м. Селскостопанската постройка ще бъде изградена без промяна предназначението на земеделската земя.
Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод минаващ в близост до имота. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място, чрез подземно положен кабел. Имотът граничи с път.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Заповед РД-264/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 40052.42.13, местност Текелев шумак по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА –
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите