Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №175/2021

Петък, 26 Февруари 2021 16:34

Изх. №671(1)/25.02.2021 г.

Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и Инвестиционен проект за обект „Магазин и склад за промишлени стоки (строителни материали) в поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 671/ 17.02.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и Инвестиционен проект за обект „Магазин и склад за промишлени стоки (строителни материали) в поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански е с отреждане „за жилищно строителство“ и устройствена зона „Жс“. Имотът е с площ 945 кв. м.
Изработването на горепосоченият КПИИ, представен по части ПУП - ПЗ и инвестиционен проект е допуснат със Заповед № 02/22.01.2021 г. на кмета на Община Сандански.
С проекта на ПУП- изменение на ПЗ се предвижда промяна отреждането на имота от „Жилищно строителство“ – зона „Жс“ за „Обществено – обслужващи дейности“ в зона „Оо“, като се запазва начина и характера, и показатели на застрояване: Пл до 40 % и Кинт до 2.0.
С инвестиционния проект за предвижда в имота да се изгради сграда на един етаж със застроена площ около 400 кв. м за магазин и склад за промишлени стоки (строителни материали).
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ водопровод по пътя граничещ с имота. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място.
С проекта за КПИИ представен по части ПУП - ПЗ и инвестиционен проект не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с КПИИ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и Инвестиционен проект за обект „Магазин и склад за промишлени стоки(строителни материали) в поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 в местността „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и Инвестиционен проект за обект „Магазин и склад за промишлени стоки (строителни материали) в поземлен имот с идентификатор 65334.85.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./