Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №169/2021

Сряда, 24 Февруари 2021 16:22

Изх. №635(1)/23.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144, местност „Честак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Х. Н., П. А., П. С.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №635/15.02.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144, местност „Честак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144 с площ 5369 кв. м и начин на трайно ползване „нива“ в местността „Честак“ по одобрени КК и КР на с. Добърско, община Разлог да се изградят 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване с обща застроена площ около 168 кв. м.
Не се предвижда водоснабдяване и електрозахранване на постройките.
С изх. № ПО-12-10/05.02.2021 г. от директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград е издадено становище по чл. 11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо се разположена защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на 3 (три) броя селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 21748.21.144, местност „Честак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./