Писма до възложителите по чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Съобщение №1 по чл.36, ал.5 от Наредбата за ОС

Сряда, 02 Септември 2020 11:20

Процедура по екологична оценка, съвместена с оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Кресна, област Благоевград - ТУК