Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

I.Наименование на услугата

Становище за съгласуване на   проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), глава ІІІ

ЗАКОН за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.)

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Наредба № 26)

Характеристика

Рекултивацията на нарушени терени обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта. С рекултивацията се възстановява годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване.
Рекултивацията се извършва на два етапа:
1. техническа рекултивация, при която се извършват почистване и подготовка на терена; изземване и транспортиране на земни маси по тяхното предназначение; подравняване и оформяне на терена в окончателния му вид; добавяне на подобрители; изземване, транспортиране и разстилане на хумусния пласт; изграждане на временни и постоянни пътища; изграждане на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения; оформяне на водните площи;
2. биологична рекултивация, при която се извършват:
а) когато теренът се рекултивира за земеделско ползване - комплекс от агротехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираните площи за 5-годишен период след изпълнение на техническата рекултивация;
б) когато теренът се рекултивира за горскостопанско ползване - лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на горски насаждения от дървесна и храстова растителност през първите 3 години след изпълнението на техническата рекултивация и залесяването.
Дефиниции и определения:
"Ландшафт" е хармонично съчетание на природните компоненти (релеф, климат, почва, растителност), очертано от естествени граници.
"Почвен профил" е съвкупност от почвени морфогенетични хоризонти, характеризиращи определено почвено различие.
"Хумусен пласт" е слой от един или повече почвени хоризонти със съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1 % (или със съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0,6 %), определен в средна проба през 10 см.
„Подхумусен хоризонт" - почвен хоризонт, лежащ непосредствено под хумусния хоризонт (или хоризонти), със съдържание на хумус, равно или по-голямо от 0,5% (или със съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0,3%), определено в средна проба.

 

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Проектите за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт се съгласуват с министъра на околната среда и водите,
Министъра на земеделието и горите - за земеделските земи от държавния поземлен фонд,
Началника на Национално управление по горите - за земите от горския фонд,
Кмета на съответната община - за общински земеделски земи и съответната общинска администрация.
2. Необходими документи
Заявление до директора на РИОСВ с искане за издаване на становище за проект на техническа и биологична рекултивация на нарушени терени.
Необходимите документи, които трябва да се представят са указани в чл. 15 от Наредба № 26.
• писмено искане за издаване на становище за съгласуване
• проект за рекултивация; за подобряване на земи; за употребяване на хумусния пласт.
• скица
3. Вътрешен ход на административната услуга
Регионалната инспекция по околната среда и водите след проверка по заявена документация и оглед на място издава становище до компетентния орган, изготвящ съгласувателния документ (МОСВ).
Няма строго определен законов срок на действие на проекта по техническа и биологична рекултивация на нарушени терени (до приемане на извършените дейности по техническа и биологична рекултивация на нарушени терени).
5. Такса
Не се дължи