Архив доклади - 2016 г.

„Бумар” АД – гр. Сандански

Понеделник, 04 Юли 2016 11:35

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бумар” АД – гр. Сандански

 

На основание Заповед №178/13.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.06.2016 г. е извършена проверка на място на „Цех за преработка на скално – облицовъчни материали“, находящ се в местността Горно поле, землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на „Бумар” АД гр. Сандански. Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство..

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се осъществява на площ от 30 дка, находяща се в местността Горно поле, землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на дружеството. Технологичният процес включва дейности по разкрояване, обрязване и полиране на материала. Извършена е проверка на:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на проверката е предоставено Решение № 15-ОС/15.04.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград за съгласуване на инвестиционно предложение „Разширение на производствено- складова база за обработка на мраморни изделия и преработка на отпадъчни метериали”. Работният режим на обекта е двусменен, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 49-11/28.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»
Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини и при отмиване на твърдите частици се пречистват в двусекционен утаител. На обекта работи инсталация за физикохимическо утаяване на неразтворените вещества. Около 75% от утаените отпадъчни води се ползват в оборотен производствения цикъл, а останалите се заустват в р. Струма чрез открит отводнителен канал, въз основа на издадено Разрешително за заустване № 43120043/25.02.2010 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-71/07.04.2014 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С вх. № 1174/29.03.2016 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за предходната 2015 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите. В изпълнение на собствения мониторинг за първо полугодие на 2016 г. е представен Протокол от изпитване № 61-I/16.06.2016 г. по описа на ЦНИЛ „Геохимия“ при МГУ „Св. Иван Рилски“ Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложени в Разрешителното за заустване. Към момента на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води. Няма отклонение от емисионните ограничения по показатели Активна реакция и Неразтворени вещества.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Вследствие на извършваната дейност по обработка на скално-облицовъчни материали не са констатирани нарушени или замърсени земеделски терени извън производствената площадка, включително и земи, прилежащи на отвеждащия открит канал за производствени отпадъчни води. Изсушеният шлам се извозва до регламентирано депо за постоянно депониране в местността „Пушовец“, въз основа на сключен договор с „Илинденци мрамор“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.