Архив доклади - 2016 г.

„Ууд мастер“ ЕООД - гр. София

Вторник, 07 Юни 2016 15:00

 

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ууд мастер“ ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 120/09.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.05.2016 г. беше извършена проверка на място на Инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Якоруда, УПИ XVIII – 1762, кв. 15, експлоатирана от “Ууд мастер“ ЕООД, гр. София. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети. Обекта не работи от 20.11.2015 г., както и към момента на проверката, поради извършване на промени в инсталацията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен КП № 17-20/ 26.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Поради промяна в инсталацията за производство на пелети от 20.11.2015 г., същата не е работила. Извършва се подмяна на основни възли от технологичната линия. Монтиран е нов котел тип „BENECO”, с мощност 1000 kW, пригоден за изгаряне на дървесни кори, отпадащи от производството. Димните газове от котела се отвеждат посредством изпускащо устройство (комин с диаметър 300 mm) над покривната конструкция на сградата. Монтирана е и нова сушилня инсталация с индиректен контакт, след която има две изпускащи устройства с диаметър по 600 mm. При проверката не се представя техническа документация за новомонтираните мощности.
През 2014 г. са проведени последните собствени периодични измервания на съществуващата тогава инсталация за производство на пелети. Те показват спазване на нормите за допустими емисии. След приключване на монтажните дейности и възстановяване на нормалната работа на инсталацията през 2016 г. е необходимо да бъдат проведени нови собствени периодични измервания, като преди това пробоотборните точки, на трите новоизградени изпускащи устройства, бъдат съгласувани с Директора на РИОСВ – Благоевград.

3.2. Фактор” Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ № 01-РД-279-1/20.10.2014 г. Монтираният нов котел е различен от вписания в издадения документ.

По време на проверката са представени отчетна книга за отпадъците по Приложение № 4 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.) и екземпляр от годишния отчет за отпадъците за календарната 2015 г., който в законовия срок е представен в ИАОС, гр. София.
На обекта на закрито се съхраняват трици в един биг - бег и чипс от трупна дървесина.
В РИОСВ - Благоевград все още не е представено заявление за изменение на наличния регистрационен документ, относно новия котел, в който ще се оползотворява отпадък с код 03 01 01 и промени в количеството на оползотворявания отпадък.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”

  1. Да се изпълнят пробовземни точки на трите броя изпускащи устройства – 1 бр. След котела и 2 бр. след сушилнята с индиректен контакт, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземните точки, заедно с приложена технологична схема, да бъдат съгласувани с Директора на РИОСВ – Благоевград, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. Срок: 29.07.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, както следва:

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.