Архив доклади - 2016 г.

„В и К“ ЕООД - гр. Благоевградq обект ПСОВ, гр. Разлог

Четвъртък, 31 Март 2016 10:40

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Разлог, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №54/10.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.03.2016 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Разлог, и се състави Констативен протокол №02-07/23.03.2016 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №1/2003 г. за “Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Разлог. Алтернатива І” и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.
Проверени са 5 бр. условия от решението по ОВОС:
ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.).
ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

2.2. Компонент „Води”

Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.3. Фактор „Отпадъци”

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр. 53/2012 г. с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №02-07/23.03.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.

Община Разлог е предоставила безвъзмездно за управление, експлоатация и поддръжка на ПСОВ на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград с Договор №268/04.06.2014 г. Съгласно чл. 12 от същия „В и К“ ЕООД се задължава да спазва условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води № 43110117/29.03.2013 г., плана за собствен мониторинг и условията в решението по ОВОС.

Дружеството има сключен Договор от 19.01.2016 г. с акредитирана лаборатория при „ВиК“ ООД – гр. Перник за изпълнение на собствения мониторинг с честота на пробовземане ежемесечно, съгласно схемата определена в цитираното по-горе разрешително. Няма нарушения на индивидуалните емисионни ограничения по показателите заложени в разрешителното.

На обекта се водят 7 бр. отчетни книги по Приложение №1от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.), същите се водят съгласно нормативните изисквания. Годишният отчет е изготвен в законовия срок.

Флуоресцентните лампи се съхраняват в склад с ограничен достъп. До момента няма предаване на отпадък с код 200421 ⃰.

Отпадък с код 190801 се предава въз основа на сключен договор със „Сорико“ ООД, притежаващ регистрационен документ № 13-РД-155-07/04.08.2014 г.

Данните от собствен мониторинг в т. ч. лабораторните протоколи се предоставят в РИОСВ – Благоевград.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Компонент „Води”

Обектът се проверява два пъти годишно по Заповед №21/18.01.2016 г. на министъра на околната среда и водете. Операторът „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград изпълнява изискванията на издаденото Разрешително за заустване №43110117/29.03.2013 г. на директора на БД „Западнобеломорски район“, редовно се предоставят резултатите от извършения собствен мониторинг на пречистените води. Не се констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (представя се протокол №ЛИ-Б-015/15.02.2016 г.

От РИОСВ – Благоевград е извършен контролен мониторинг на 17.02.2016 г. Резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения ( протокол ото изпитване №02-0025/26.02.2016 г. на РЛ – Благоевград).

3.3 Фактор „Отпадъци”

За генерираните от дейността на обекта отпадъци дружеството е извършило класификация и са заверени работни листове, съгласно чл. 7 на Наредба №2 (ДВ, бр. 66/2014 г.). За отпадъци с кодове 150110 ⃰, 160708 ⃰, 190801, 190802, 190809, 190810, 200121 ⃰. Представят се 7 бр. отчетни книги по Приложение №1от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.), заверени в РИОСВ – Благоевград на 31.07.2013 г. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. За предаване на отпадък с код 190801 се представя договор със „Сорико“ ООД, като същия се насочва за депониране на депо ТБО – Разлог. За отпадък с код 190801 и 190802 е проведена процедура по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 6. Представят се годишните отчети за образуваните на обекта отпадъци за 2015 г., същите са изпратени в ИАОС в законоустановения срок. Флуоресцентните лампи се съхраняват в склад с ограничен достъп.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.