Архив доклади - 2016 г.

„Братя Калайджиеви” ООД - гр. Белица

Четвъртък, 25 Февруари 2016 10:30

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Братя Калайджиеви” ООД - гр. Белица

На основание Заповед № 22/05.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.02.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Братя Калайджиеви” ООД, находяща се в град Белица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството, която е обект на проверката е производство на столове от дърво. При посещението на място на обекта се установи, че не се извършва производствена дейност. По информация на управителя от 2013 г. на площадката не се извършва производствена дейност.

По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 4-25/10.02.2016 г.