Архив доклади - 2015 г.

ПСК “ Спартак“ - с. Склаве, община Сандански

Понеделник, 20 Април 2015 10:25

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ПСК "Спартак" - с. Склаве, община Сандански

 

На основание Заповед № 85/19.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.04.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът не работи. Не е извършвана дейност по добив на инертни материали от Находище „Склаве" и първична преработка в ТМСИ от м. март 2014 г., поради липса на разрешителни документи. Процедурата по узаконяване на кариерата не е завършена.
Кариерата е стара, в заварено положение спрямо сега действащата нормативна база. Разположена в руслото на сухо дере - Сушички поток, с проектна концесионна площ от 183 674 м2.

3.1 Компонент "Земи и почви"
Няма промяна в състоянието на кариерата и съседните земи, спрямо предходната проверка от 2014 г.
Поради дългогодишна експлотация на кариерата без провеждане на рекултивация, са образувани на места отвесни скатове с височина до 5 м което е предпоставка за развитие на неблагоприятни деградационни процеси като свличане, отнасяне на земни пластове при високи води, речна ерозия.

3.2 Компонент "Води"
За заустване на производствени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал, кооперацията е титуляр на разрешително за заустване № 43120055/02.07.2012 г., издадено от директора на БДЗБР Благоевград, със срок на действие 02.07.2018 г.
Към момента на проверката, на площадката не се извършва производствена дейност и не се формират отпадъчни води.
При необходимост на производствената площадка се извършва трошене на наличен инертен материал.
Пречиствателните съоръжения-два независими утаителни басейни са видимо неизползваеми.
Не е извършван мониторинг съгласно схемата в разрешителното, поради липса на формирани отпадъчни води / от м. март 2014 г. не се извършва дейност/.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.

От изложеното по горе е видно, че към днешна дата обекта не функционира поради липса на разрешителни документи за добив на инертни материали по реда на Закона за подземните богатства /обн.ДВ бр.23/1999 г.посл. изм. бр.66/2013 г./или Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999 г. посл. изм.бр.53от 26.06.2014 г./.