Архив доклади - 2013 г.

„Росела” АД – гр. Симитли

Вторник, 26 Февруари 2013 14:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Росела” АД – гр. Симитли

На основание заповед № 19 /04.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.02.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Оранжериен комплекс”, находящ се в гр. Симитли, експлоатиран от  “Росела” АД –гр. Симитли. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии от горивни процеси – един брой ПКЦ с 4 бр. водогрейни котли, изгарящи дизелово гориво, от които се използват само два (при ниски температури). Другите два броя  котли са демонтирани в края на 2012г.  За отоплението на оранжерйните блокове се използва термална вода.

Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2010г. и са валидни за 2010 и 2011г. Дружеството има задължение да провежда СПИ на концентрациите на вредните вещества в отпадъчните газове не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. До момента в РИОСВ Багоевград не са представени нови протоколи от СПИ.  По време на проверката се представя запитване до «КЦМ» АД гр. София относно провеждането на СПИ.

На обекта не са налични хладилни / климатични инсталации, съдържащи и работещи с контролирани вещества ( фреони ).

3.2.  Компонент «Води»

На площадката се формират четири потока отпадъчни води:

1. Дренажни – от напоителния процес отпадат малки количества, съдържащи разтворени минерални торове. Същите се събират в съдове извън оранжерийните блокове, изпомпват се в цистерни и се използват за наторяване на площи извън оранжериите.

2. Битово-фекални – изградени са два броя водоплътни изгребни ями, които въз основа на договор с «ВиК» ЕООД гр. Благоевград се предават за пречистване в ГПСОВ Благоевград.

3. Дъждовни води – събират се гравитачно, по бетонови канали и се довеждат до събирателна шахта.

4. Охладените термални води – формират се в периода на отсъствие на слънцегреене през студените месеци, като  посредством бетонови канали покрай контура на оражерийните блокове се довеждат до събирателна шахта, откъдето след смесване с охладените термални води, чрез бетонов канал се заустват в р. Струма – водоприемник III категория в участъка.

Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води от обекта в р. Струма.

С вх. № РР-01-395/21.12.2012г. в Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград е открита процедура по узаконяване на ползването на р. Струма с цел заустване на смесен поток охладени термални и дъждовни  води от обекта.

Извършван е физикохимичен анализ на охладените термални  води , които се заустват в р. Струма, но протоколът с резултатите не се представя към момента на проверката.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че  за употребяваните в производствения процес химикали дружеството все още не  разполага с актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).

Употребяваните на обекта химикали  се съхраняват на две места -  в  хидропонната зала и в ПКЦ.

Предписание № 2, дадено при предишна проверка е изпълнено частично.В РИОСВ Благоевград е постъпила част от изисканата информация – инструкцията и заповедта  по чл.4, т.8 , като не са предоставени документи по чл.4, т.9 и т.10. Същите не се представят и по време на проверката.

3.4. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедура по реда  на Наредба № 3 / 2004г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове.

На обекта се извършва само  “временно съхранение на генерираните от дейността отпадъци”, за което съгласно чл. 12 от ЗУО не се изисква наличие на разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ.

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп.

Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране.

На обекта  се води един брой отчетна книга по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.   В ДВ, бр. 10 / 2013г. е публикувана Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, която отменя Наредба № 9 .

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент «Води»

Относно фактор «Отпадъци»

Относно фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.