Архив доклади - 2013 г.

„БЕЛЛА СТИЛ“ АД, гр. Петрич

Вторник, 01 Октомври 2013 16:50

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БЕЛЛА СТИЛ" АД, гр. Петрич

На основание заповед №282/24.09.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.10.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Белла стил " АД, в гр. Петрич. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци" и компонент „атмосферен въздух", които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цехове – шивашки и гладачен;
- парокотелна централа;
- склад за съхранение на опасни химични вещества;
- площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци;
- перално помещение – за пране и омекотяване на ушитите облекла.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - ушиване и пране на дънкови и спортни облекла.
Производствената дейност се осъществява на две площадки:
- на ул. „Марица" №7 се извършва разкрояване на облеклата;
- на ул. „Капитан Никола Парапанов" №1 - всички останали дейности.

3.1. Фактор "Отпадъци"
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-118-1 за дейности временно съхраняване и транспортиране на отпадъци. Към момента дружеството не транспортира отпадъци, тази дейност се извършва от лица, притежаващи документите по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г. ) въз основа на писмени договори. Производствените отпадъци се съхраняват разделно обособени за целта места. Опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп.
На обекта се представят пет броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.86/2013г.). Същите се водят в съответствие с нормативните изискванията. Представят се договори за предаване на отпадъци.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №119-24/09.10.2013 г. на РИОСВ-Благоевград
При проверката се установи, че предписание №1 е изпълнено - в склада за съхранение на употребяваните химикали е изградена адекватно вентилиране. Предписание №2 също е изпълнено - дружеството е предприело адекватни мерки за предотвратяване на разливи около съдовете за съхранение на натриевия хипохлорид и оцетната киселина, които се съхраняват на открито. Предписание №3 е изпълнено – в РИОСВ-Благоевград са представени необходимите документи по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). В изпълнение на чл. 9 от наредбата и предписание № 4 от цитираният протокол, дружеството е изготвило и представила в РИОСВ-Благоевград оценка за безопасността на съхранение на употребяваните на обекта химични вещества и смеси. При проверката се установи, че в оценката не е отразен факта, че химикалите се съхраняват на три места на производствената площадка – в склада за съхранение на химикали, на открито и в перален участък.

3.3. Компонент „Води"
Отпадъчните води, които се формират на площадката на дружеството се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с „В и К" ЕООД, гр. Петрич.
От РИОСВ - Благоевград е дадено предписание за извършване на анализ на заустваните отпадъчни води два пъти годишно. Сключен е договор с РЛ-Благоевград за изпълнение на мониторинга.
Представен е в РИОСВ-Благоевград протокол от изпитване за второто полугодие на 2012 г., издаден от Регионална лаборатория – Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че няма отклонение от нормите на Наредба №7/2000 г. за канализационна мрежа без селищна ПСОВ.
В РИОСВ-Благоевград е представен протокол от изпитване №02-0160/28.05.2013 г. по описа на РЛ-Благоевград, съгласно който няма отклонение на емисионните норми. Подготвен е договор № 64/01.10.2013г. с РЛ-Благоевград да се извърши пробовземане и изпитване, съгласно заявка за възлагане № 262/19.09.2013 г., като все още няма изпълнение.

3.4. Компонент „Атмосферен въздух"
3.4.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси – за технологични нужди дружеството получава топлоносител от собствена ПКЦ, в която са инсталирани четири броя котли както следва:
- парогенератор „LOOS 1500", с топлинна мощност 1.1 МW;
- парогенератор „LOOS", с топлинна мощност 750 МW;
- два броя котли тип „ПКМ 0,4", с топлинна мощност по 260 кW.
Същите подлежат на контрол чрез измерване съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.). Всички котли изгарят природен газ. Димните газове от четирите котела се изпускат в атмосферния въздух, посредством общо изпускащо устройство (комин). Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 31/1999 г.) за периодичност на извършване на собствени измервания. Последните СПП са проведени през 2012 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г.
3.4.2. На обекта не се експлоатират стационарни хладилни/климатични инсталации.
3.4.3. За почистване на петна в цех „Гладачен" е обособено място, където петната се почистват с препарати, които не съдържат органични разтворители.

3. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено едно предписание и поставен срок за неговото изпълнение в КП №47-25/08.10.2013 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.