Архив доклади - 2013 г.

“ХЕРА 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

Четвъртък, 05 Декември 2013 11:15

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "ХЕРА 2006" ООД, гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 312/4.11.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 5.11.2013 г., е извършена проверка на място на обект "Галваничен цех", находящ се в промишлена зона на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за галванични покрития;
- пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Към момента на проверката галваничния цех не работи. РИОСВ Благоевград е уведомена писмено за продължителния производствен престой на обекта, започнал след 1.07.2013 г.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 63-10/ 5.11.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води"
Дружеството е абонат на «В и К» ЕООД гр. Благоевград и има сключен договор за отвеждане на производствени отпадъчни води, съгласно който има задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води 2 пъти годишно.
За 2012 г. е извършен собствен контрол от акредитирана лаборатория и резултатите от него са изпратени в РИОСВ Благоевград. Не са установени нарушения на допустимите норми съгласно договора.
За 2013 г. не е извършен собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, поради намален производствен капацитет през първо полугодие на 2013 г. и прекъсване на производствената дейност след 1.07.2013 г.
Представени са резултати от извършен собствен контрол на отпадъчните производствени води по показателите рН, никел, мед и хром тривалентен, отразени в лаб. дневник на ПСОВ към галваничния цех.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"
Инсталацията за отлагане на покрития върху метални повърхности не извършва производствена дейност.
В РИОСВ Благоевград са представени резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за отлагане на покрития (Cu- Ni- Cr /3+/). Протоколите от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), съгл. чл. 43, т. 1 и т. 2- за прахообразни и газообразни неорганични съединения на хлора , и чл. 12- т. 5- Ni, т. 9- Cr и т. 12- Cu, регламентирани в приложение № 1 към Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Линията е обхваната от бордова аспирация без пречиствателно съоръжение. При проверката е констатирано, че ваните, съдържащи кисели и алкални разтвори са източени.

3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дадените предписания при проверка на 6.11.2012 г., са изпълнени в срок – изготвена е справка за вида и количествата хим. вещества и смеси за 2012 г. и документирана оценка за безопасно съхранение на ОХВ и смеси.
При проверката са констатирани неточности при попълване на документираната оценка и са дадени указания за тяхното отстраняване и предписание за преработката й.

3.4 Фактор "Отпадъци"
При проверката е установено, че дружеството не извършва производствена дейност. На площадката се съхраняват отпадъци, за които е извършена процедура по класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) за код 11 01 09* - утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества.
Отпадъците с кодове 11 01 13, 15 01 10 и 20 01 21* не са генерирани. Опаковките с код 15 01 10 се използват оборотно.
За отпадъците се води отчетност по реда на Наредба № 2 от 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), по която се предоставя информация вкл. за месеците, през които не се извършва дейност.
В РИОСВ Благоевград са заверени 6 бр. отчетни книги по приложение № 1 и внесен доклад относно изпълнение на предписание, дадено при извършена проверка на 6.11.2012 г. Готовата продукция се предава на „Бонана" ООД гр. Петрич.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание и поставен срок за изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.