Архив доклади - 2013 г.

“Матен” ЕООД - гр. Хаджидимово

Четвъртък, 23 Май 2013 09:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Матен” ЕООД - гр. Хаджидимово

На основание заповед №105/26.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.05.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Матен” ЕООД, находящ се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При направената проверка на място се установи, че дружеството е преустановило своята производствена дейност на обекта в гр.Хаджидимово.