Архив доклади - 2013 г.

“ЛЕСКО” ООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

Вторник, 01 Октомври 2013 12:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЛЕСКО” ООД, с. Бело поле, общ. Благоевград

На основание заповед № 63/25.03.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.04.2013 год. беше извършена проверка на място на обект – дърводелски цех, експлоатиран от „Леско” ООД, находящ се в с. Бело поле, общ. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

 

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Първичната преработка на дървесината се извършва в цех дърводелски. Машините са обхванати с аспирация за улавяне на отпадъчните трици и прах. Същите се съхраняват в циклони и посредством шнек се подават в котела за изгаряне, който захранва с топлоносител 2 броя сушилни. Котелът е с топлинна мощност 840 кW и подлежи на контрол, съгласно Наредба №1/2005 г.

При проверката не се представят протоколи от акредитирана лаборатория за измерване на емисиите с цел проверка спазването на нормите за допустими емисии. Котелът е пуснат в експлоатация през март 2012 г.

При проверката същия работи. Не се представя дневник с работните часове на котела.

3.2 Компонент “Води”

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43710010/07.01.2009 г.

С вх. № 1240 / 29.03.2013 г. в РИОСВ е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2012г..

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като протоколите се представят в РИОСВ-Благоевград своевременно. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.

По време на проверката е взета контролна проба отпадъчни води на изход от септична яма, преди заустване в р. Струма за физикохимичен анализ.

3.3 Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта дружеството образуват отпадъци, за част от които дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците. За тях дружеството води отчетност, съгласно изискванията на съгласно Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър (ДВ, бр.10/2013 г.). На обекта има котел, които се захранва с отпадъци и работи без наличие на рег. документ, съгласно изискванията на чл.35, ал. 2 и чл.78, ал. от Закона за управление на отпадъците.

От дейността по третиране на отпадъците се образува отпадък, който не е класифициран по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.