Архив доклади - 2013 г.

“Кетиан” ЕООД - гр. Хаджидимово

Понеделник, 08 Април 2013 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нидекс“ ООД - с. Копривлен

На основание заповед №46/26.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.03.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Кетиан” ЕООД, находящ се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

До момента на проверката, класификация на отпадъците, които се образуват от производствената дейност на дружеството не е извършена.

Отчетност на образуваните отпадъци също не се води.

При проверката се констатира, че дружеството генерира три вида отпадъци. Същите се съхраняват в работните помещения. Отпадъка от пластмаса се предава за последващо третиране на площадка за вторични суровини в гр. Хаджидимово. Текстилните изрезки, кожените и хартиени изрезки се изхвърлят в общия битов отпадък.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

При проверката се констатира, че дружеството работи на ишлеме за фирма „Джампи“ ЕООД, чиято производствена площадка е в същото населено място. „Кетиан“ ЕООД употребява лепило Uniflex 640, което е класифицирано като опасно.Същото се доставя в количество от по една опаковка от „Джампи“ ЕООД. На производствената площадка е наличен информационен лист за безопасност на използваното и налично в момента на проверката лепило.

3.3. Компонент „Води“

Дружеството ползва вода за питейни и битови нужди от водопроводната мрежа на гр.Хаджидимово, чрез физическото лице Димитър Пумпалов - управител на дружеството, живущ на адреса на имота.

Отпадъчните води са битови и се заустват в градската канализация, около 50 куб.метра на месец. На обекта работят двадесет души.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №13-25/19.03.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.