Архив доклади - 2013 г.

“Илинденци мрамор“ АД - с.Струмяни

Четвъртък, 09 Май 2013 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Илинденци мрамор“ АД, с.Струмяни, общ.Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 84/11.04.2013г. на директора на РИОСВ Благоевград, се извърши проверка на място и по документи.

1.Цел на проверката. 

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения. 

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Извършен е оглед на прилежащите земи на двата цеха и табана в местност „Пушовец“.   От дейността на цеховете не се констатират замърсени или нарушени земи. Край табана за производствени отпадъци има депонирани количества отпадъци-шлам извън определената площадка. Заетата площ е до 2 дка.

3.2  Компонент “Води” 

Проверката е във връзка с контрол по изпълнение на условията от издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120033 / 18.05.2009г., издадено за  обект „Злина“

В РИОСВ Благоевград са представени  2 броя Протоколи от изпитване с резултати от извършван  собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за 2012г. Резултатите показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно разрешителното за заустване. За 2013г. е сключен договор с Изпитвателна лаборатория „Еколаб“ към „Диал“ ООД  гр. София. Извършено е едно изследване на отпадъчните води, като резултатите от изпитване показват, че се спазват ИЕО.

С вх. № 1194 / 28.03.2013г. е внесен в РИОСВ Благоевград Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително, за 2012г. съгласно чл. 148 ал.1 т.12 от Закона за водите.

По време на проверката е извършено контролно пробовземане на  отпадъчни води на изход от шламохранилището, преди заустване в р. Злинска за физикохимичен анализ.

С Решение № ПО-01-157 / 29.06.2012 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е прекратено действието на разрешително за заустване № 43120022 /29.07.2008 г. за мраморен цех „Струмяни“. Въведен е оборотен цикъл на водите и няма заустване на отпадъчни води в р. Шашка.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.