Архив доклади - 2013 г.

“ЗПП” АД - гр. Благоевград

Сряда, 18 Септември 2013 00:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЗПП” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 243/26.08.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.09.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за печатни платки”, собственост на “ЗПП”АД, гр. Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, бул. „Димитър Солунски“ №9. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При извършването на проверката е съставен Констативен протокол №31 - 09/04.09.2013 г., в който са отразени следните обстоятелства и факти: