Архив доклади - 2013 г.

“Дековис” ООД - гр. Благоевград

Вторник, 09 Юли 2013 09:00

 

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Дековис” ООД - гр. Благоевград


На основание заповед № 159 / 21.06.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.07.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Магазин за месо, кафе, офиси и предприятие за месни заготовки“, находящ се в имот 04279.36.21, местност „Река Бистрица – Ш.107“ по кадастралната карта на гр. Благоевград, експлоатиран от „Дековис“ ООД. Проверката на обекта е за първи път и е комплексна. Извършва се  във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № 75 / 27.08.2012г., издадено от Главния архитект на Община Благоевград и работи по предназначение. Преработва се само охладено трупно месо, като на обекта се извършва съхранение и дистрибуция и на замразено месо. Технологичният процес включва приемане на суровината, различни фази на обработка, опаковане и експедиция на готовата продукция. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Водовземане – за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди обекта се водоснабдява от водопроводната мрежа на населеното място. На площадката работят 16 души водоползватели.

Отпадъчни води - формират се битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води на обекта. Изградената канализационна система е тип разделна. Смесеният поток отпадъчни води се зауства в канализационен колектор, експлоатиран от „В и К“ ЕООД гр. Благоевград и довеждащ водите до ГПСОВ. Производствените отпадъчни води, които се формират при измиване на технологичното оборудване и на работните помещения се пречистват в локално пречиствателно съоръжение – мазнинозадържател, разположен на площадката. Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние. Не е извършван физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води в канализационната мрежа. Не се представя Договор, сключен по реда на Наредба № 7 /2000г.( ДВ, бр. 98 / 2000г.) за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните мрежи на населените места. На обекта е наличен Договор № 63 / 16.07.2012 г., сключен по реда на Наредба № 4/ 2004г. за присъединяване и за ползване на В и К системи.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси – няма. 

Относно спазване изискванията на Наредбите по чл. 17, ал.1 и ал. 2 от ЗЧАВ- Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.) и Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г.)

На обекта се експлоатират 8 броя хладилни камери, 5 броя от които са с температурен кръг - 8 0С и използват хладилен агент R 507 А. Към момента на проверката не се представя информация за количествата на хладилния агент. Другите три камери работят на температурен режим – 250С и използват същия хладилен агент. За климатизиране на работните помещения са изградени климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 407 С. Към момента на проверката не се представя информация за количествата на охлаждащия агент. Не се представят и „Досиета на системите“, съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от цитираната наредба.

3.3. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се генерират характерни за тези производства отпадъци: утайки от измиване и почистване; отпадъци от животински тъкани; материали, негодни за консумация и преработване; хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; флуоресцентни тръби; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, или замърсени с опасни вещества; битов отпадък. За генерираните отпадъци дружеството не е провело процедура по чл.7 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 44 / 2004г.).

Дружеството извършва търговска дейност в три собствени магазини, а също така и предоставя продукция на други фирми за търговия. Готовата продукция, която се пуска на пазара се опакова в тарелки, една част и със стречфолио. Като вторична опаковка се ползват полиетиленови чанти тип“потник“, за които не се дължи продуктова такса.( дебелина 35 микрона). Не се начислява и не се внася дължимата продуктова такса по чл. 59 от ЗУО.

Битовият отпадък се извозва от сметоизвозваща фирма. Пред обекта са поставени три съда за разделно събиране на отпадъци – пластмаса, стъкло и хартия. Страничният животински продукт се предава на „Екарисаж Варна“.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63 / 2010 г.).

При проверката се установи, че дружеството използва в своята дейност единствено препарата «Финк FC 21“, който е алкална пяна за миене и дезинфекция с хлор. Препаратът се съхранява в специално обособени за целта две помещения. Едното се намира в работната зона и в него се съхраняват дневните работни количества. Другото помещение се явява основен склад за съхранение. За този препарат дружеството не притежава актуален информационен лист за безопасност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.