Архив доклади - 2013 г.

“Би и Би България” ООД - с. Абланица

Сряда, 21 Август 2013 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Би и Би  България” ООД - с. Абланица

На основание Заповед №196/19.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.07.2013 г., е извършена проверка на място на обект “Би и Би България” ООД, находящ се в с. Абланица, общ. Хаджидимово.

Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на обувки. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „ Води“

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД, Благоевград. Вода се ползва за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа на с.Абланица.

На обекта работят 260 водоползватели. Отпадъчните води, които се формират са битови и се отвеждат в селищната канализация. Обектът е въведен в експлоатация от 2004 г., представен е проект част „ВиК“ с чертеж на площадковата канализация.

Представените фактури от „ВиК“ дружеството показват ползвано водно количество за месец юни - 463 м3, като услуга „канал“ не се начислява.

 

3.2.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.).

Относно изпълнение на направените предписания с КП №17-08/02.07.2012 г. :

- предписание №1 - изпълнено, с писмо вх. № от 22.03.2013 г. е внесена справка за употребените за 2012 г. химични смеси;

- предписание №2 - при проверката се представи документирана оценка за съхранението на химичните смеси. Оценката е извършена съгласно изискванията, дадени със заповед на Министъра на околната среда и водите.

На място е проверен склад за съхранение на химични вещества и смеси. Не са констатирани разливи. Складът е с ограничен достъп и осигурена климатизация за минусови температури (радиатор).

При проверката са представени информационни листове за безопасност за всички химични смеси. Същите не са изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP.

Дадени са предписания на основание чл.26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.).

 

3.3 Фактор “Отпадъци”

В РИОСВ – Благоевград са класифицирани работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността на дружеството с кодове: 040199, 040299, 150101, 150102, 150110, 200121 и 200301.

Отпадъците се събират на определените за целта места.

Не се представя отчетна книга за отпадъците, поради отсъствие на отговорното лице.

Не е извършена класификация за абсорбентите, замърсени с лепила и бои (гъби и картон).

Представя се договор с дружество за предаване на опасните отпадъци. Битовият отпадък се извозва от общинска фирма по сметосъбиране.

Дължимата продуктова такса за опаковани материали от производствената дейност не е начислявана и внасяна до момента.

Не се водят вътрешно-фирмена спесификация и месечни справки-декларации, по приложение №12 и №13 на Наредбата (ДВ, бр.53/2008 г.).

Дадено е предписание на основание чл.120 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл.26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.) :

  1. Да се изискат от доставчиците актуални листове за безопасност, изготвени съгласно изискванията на регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP.Срок: 01.10.2013 г. Отг.: Управител.
  2. Да се представи в РИОСВ Благоевград справка под формата на табл.1 за употребените през 2013 г. опасни химични смеси. Срок: 30.03.2014 г.; Отг.:Управител.

На основание чл.120 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.) :

  1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград следните документи:

1.1 Декларация за въведените на територията на страната опаковки в кг и по видове за периода 13.06.2008 г. - 31.12.2012 г.

1.2 Вътрешнофирмена спесификация по приложение № 12 за 2013 г.

1.3 Месечни справки-декларации по приложение № 12 на Наредбата, за периода 10.01.2013г. - 31.07.2013 г.

1.4 Копие от платежен документ за внесена продуктова такса за периода по т.1.1. и т.1.2 към ПУДООС. Срок: 30.08.2013 г.; Отг.: Управител.

 

На основание чл.113 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012 г.) :

  1. Да се представи в РИОСВ - Благоевград за проверка отчетната книга за отпадъците.
  2. Да се извърши класификация на отпадък: абсорбенти, замърсени с лепила и бои, съгласно изискванията на чл.7 от Наредба №3 за класификация на отпадъци(ДВ, бр.44/2004 г.) в РИОСВ Благоевград. Срок: 30.08.2013 г.; Отг. : Управител.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.