Архив доклади - 2013 г.

ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог

Сряда, 26 Юни 2013 10:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог


На основание Заповед №128/22.05.2013г. на Директора на РИОСВ Благоевград, беше извършена проверка на 04.06.2013г., на място на производствената площадка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”, промишлена зона на гр.Разлог, ул. “Изворите” № 73.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката

Проверката на предприятието е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на месни изделия. По време на проверката обектът работи с пълния си капацитет.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатират 11 бр. стационарни инсталации, със съдържание на хладилни агенти над 3 кг- 7 бр. с R 22, 3 бр. с R404A, 1 бр. с R427.

При проверката са представени “Досиета на системите”, за всички инсталации. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност, с което са спазени са изискванията за периодичност на проверките,съгласно чл.3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №842/2006 г. и чл.23 параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009г.

Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

Представен е годишен отчет, съгласно изискванията на чл.13 от Наредбата по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.) и чл.38 от Наредбата по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г., с изм. и доп.)

3.2. Компонент „Води”

Фирмата има сключен договор с „ВиК“ ЕООД Благоевград за приемане и отвеждане на отпадъчните води от производствената дейност в градска канализация.

Извършва собствен контрол на отпадъчните води, като резултатите от анализите се изпращат редовно в РИОСВ Благоевград. Не са установени нарушения на емисионните норми за градска канализация.

Пречиствателното съоръжение – мазнинозадържател, се поддържа в добро състояние– почиства се ежемесечно от специализирана кола.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

Предписанията, дадени с КП №40-10/03.05.2012г. са изпълнени.

Има актуални информационни листове за безопасност.

Складовото помещение е с ограничен достъп, има необходимите инструкции.

3.4. Фактор „Отпадъци”

Извършена е класификация по реда на Наредба №3/2004 г.(ДВ, бр.23/2012 г.) на отпадъци с кодове 020201,020202,020203,150101,150102,150110,200121.

Обособени са места за разделно събиране на образуваните от дейността на обекта отпадъци, като същите са обозначени с надписи.

Представен е договор за предаване на отпадъци 150101,150102 и 200121.

На обекта има заверени 7 бр. отчетни книги по приложение №3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.ДВ, бр.95/2004г), които се водят съгласно нормативните изисквания.

Фирмата членува в „Екопак България“АД и редовно внася продуктова такса.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени писмени предписания.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обектът е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство, не са направени предписания.