Архив доклади - 2013 г.

“Александрос” ООД - гр. Разлог

Вторник, 26 Февруари 2013 09:40

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “Александрос” ООД - гр. Разлог

На основание Заповед №12/21.01.2013 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 7.02.2013 год. е извършена проверка на място на обект „Цех за преработка на маслини“ находящ се в кв.102, промишлена зона на гр. Разлог. Обектът се експлоатира от “Александрос” ООД гр.Разлог от 2008 г. Общата му застроена площ е 1290 м2. Извършената проверка е комплексна, във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ следните :

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

 

3.1. Компонент “Води”

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД Благоевград.Представен е договор за предоставяне на ВиК услуги. За питейно-битови нужди  и  за почистване на работното помещение месечно се ползва питейна вода около 70 м3. Отпадъчните води, които се формират са  от битов характер. Има сключен договор за приемане на отпадъчните води от „ВиК“ ЕООД Благоевград във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация. В условията на договора не се изисква извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Обекта се проверява за първи път по Закона за атмосферния въздух)ДВ, бр.45/1996 г., с изм. и доп.)

Преработката на маслините протича в следната последователност: преработват се маслини, получени от Гърция, без костилки, в бидони със саламура, поставя се пълнеж(от бадем, чушка и др.), след което се връщат в Гърция.

За отопление на производственото хале и административния офис се използва котел, изгарящ биомаса(костилки от маслини) и твърдо гориво (въглища).

Съгласно представения паспорт, котела е с топлинна мощност 160/220 kW, и не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г.)ДВ, бр.64/2005г.)

При проверката не е установено наличие на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг охлаждащ агент, както и дейности включващи употреба на органични разтворители.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

Дружеството употребява дезинфектанти (белина) и миещи препарати(детергенти).За съхранение на тези смеси има складово помещение.Дружеството  разполага с ИЛБ за белината, но за останалите химични  смеси няма.

До момента дружеството не е организирало досие по регламент 1907/2000г.(REACH). ИЛБ за белината не е изготвен съгласно изискванията на Регламент ЕО №1272/2008г.

Складовото помещение е с ограничен достъп, но липсва надпис.Има отговорно лице оторизирано със заповед на управителя на фирмата.

Дадени 3 бр.предписания на основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.).

3.4.Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта се образуват следните отпадъци: опаковки замърсени с опасни вещества (от дезинфектанти) и луминесцентни лампи. Битовите отпадъци, формирани от персонала, се третират по установения ред от Община Разлог.

До момента образуваните отпадъци се третират съвместно с битовите. Не се води отчетност на отпадъците и няма сключени договори за предаване на отпадъците.

Бидоните, с които се доставят маслините от Гърция са оборотни. Маслините се обработват и се връщат обратно в Гърция за пакетиране.

Дружеството извършва внос (придобиване на готова продукция и пускане на вътрешния пазар) и членува в „Екопак България“ АД.

Обекта се отоплява с котел, в който се изгарят маслинени костилки и въглища. Костилките се доставят от Гърция и се превозват със собствен превоз.

При проверката не е констатирано замърсяване на площадката с отпадъци.

Дадено предписание на основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1.Фактор“ОХВ и Управление на риска“

На основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ),

4.1.1.   Да се изискат от доставчиците актуални ИБЛ за всички употребявани от дружеството дезинфекционни и миещи препарати, които да са изготвени съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 г. и Регламент №1272/2008 г.  Сро к- 01.03.2013 г., Отг.- Управител

4.1.2.Да бъде създадено досие по регламент 1907/2000г.(REACH). Срок- 01.03.2013 г., Отг.- Управител

4.1.3.     На основание  изискванията на  чл.4 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси,  да се извърши оценка на   безопасното   съхранение на използваните химични смеси.Документирането на оценката да бъде под формата, утвърден формат от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-288/03.04.2011г. Срок- 01.05.2013 г., Отг.- Управител

4.2. Фактор “Отпадъци“

На основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.)

4.2.1. Да се представят в РИОСВ Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004г.) Срок- 07.03.2013 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.