Архив доклади - 2010 г.

„Ники Батонс - ЕПЕ” ООД - гр. Хаджидимово

Вторник, 21 Декември 2010 08:00

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Ники  Батонс- ЕПЕ” ООД - гр. Хаджидимово

На основание заповед № 209/22.11.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.12.2010 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Ники Батонс- ЕПЕ” ООД, находяща се в град Хаджидимово, ул. “Трети квартал” № 10. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на всякакъв вид копчета и аксесоари в страната и чужбина. Производствената дейност се извършва на една площадка, в отделни производствени участъци.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси

Дружеството разполага с 1 бр. котел с топлинна мощност 600 кВт (тип ООРRN), изгарящ течно гориво- дизел. До момента не са извършвани собствени измервания на изходящите димни газове с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.)

Източници на емисии от производствени процеси

Източници на емисии от органични вещества са три броя въздуховоди от следните участъци: „Бастуни”, „Полистирен” и „участък за шлифоване и полиране”. На 28.07.2008 г. са извършени измервания на органични вещества, съгл. чл. 20, ал. 2 от Наредба №2/1998 г. (ДВ бр.51/1998 г., действаща към 31.12.2008 г.)- няма нарушени норми. Докладът за извършени СПИ е утвърден от РИОСВ- Благоевград с писмо изх. №2182(1)/08.07.2009 г.

От 2008 г. не са извършвани нови измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), с което е нарушен чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).

3.2. Направление “Води”

За неизпълнение на предписания дадени с КП №19-09/14.05.2009 г. от предходна проверка на дружеството е наложена имуществена санкция с наказателно постановление №ПО-02-08/12.02.2010 г. на Директора на Басейнова дирекция ЗБР- Благоевград.

Към момента на проверката се представя Договор за отвеждане на отпадъчните води от обекта със собственика на канализационната мрежа В и К ЕООД, гр. Благоевград, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. Съгласно чл. 8, ал.1, дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземането е на шест месеца, по показатели- рН, НРВ, ХПК и нефтопродукти.

От датата на сключване на Договора, към датата на проверката не са извършвани собствени замервания на отпадъчните води.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH и произтичащите от него задължения на дружеството като „потребител по веригата”, както и за изпълнение на предписания дадени при предходна проверка.

При проверката е констатирано, че предписанията дадени при предходната проверка не са изпълнени, поради икономически причини.

3.4. Фактор “Отпадъци”

„Ники Батонс- ЕПЕ” ООД има заверени работни листове по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) за отпадъци с кодове:120105, 120199, 150110*, 150202*, 200121*.

На обекта не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. (ДВ бр.95/2004 г.).

Представят се два броя отчетни книги за отпадъците по Приложение №3 към чл. 6, т.3 от Наредба № 9/2004 г., заверени в РИОСВ-Благоевград на 25.10.2010 г. За отпадъци с кодове 120199, 150202*, 200121* няма запис от момента на заверката на книгите до момента на проверката, а за отпадъци с кодове 120105, 150110* първият запис е през м. ноември 2010 г., като за м. октомври няма запис. Съгласно Наредба № 9/2004 г., когато в един календарен месец няма генериран отпадък от съответния код, това също се отразява в отчетната книга. При проверката отчетните книги за заверени.

Представен е договор с „Пас Трейд” ЕООД, на който „Ники Батонс- ЕПЕ” ООД предава отпадък с код 120105, като този код не е отразен в договора.

Дружеството дължи продуктова такса опаковки, за което се представят месечни справки- декларации за периода 01.06.2010 г.-31.10.2010 г. на обща стойност 429.10 лв., за което не е представен платежен документ.

„Ники Батонс- ЕПЕ” ООД няма представена в РИОСВ – Благоевград за разглеждане и утвърждаване фирмена програма за управление на отпадъците.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент Атмосферен въздух

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Относно фактор „Отпадъци”

Относно компонент Води

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.