Архив доклади - 2012 г.

„Полежанов” ООД - гр. Банско

Вторник, 16 Октомври 2012 23:00

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на „Полежанов” ООД - гр. Банско

На основание заповед №303/24.09.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.10.2012 г. беше извършена проверка на място на обект цех за производство на врати тип „американ панел“ и търговия с консумативи за мебелната промишленост, експлоатиран от “Полежанов” ООД, находящ се в гр. Банско, кв. „Забиница“, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Каракьой“ №3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството– производство на интериорни врати тип „американ панел“ и внос и търговия с лакове, грундове и ПДЧ плоскости.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Дружеството пуска на пазара продукти (лакове и грундове), попадащи в обхвата на Приложение №1 към чл.1 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединение (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2007 г., изм. ДВ бр.25/2011 г.). Продуктите са произведени от фирма „Каялар Кимя Сан Ве Тик Аш“ Република Турция, с търговско наименование “GENG”. За продуктите се представят информационни листове за безопасност.

При предходна проверка на дружеството е дадено предписание да представят в РИОСВ- Благоевград протоколи от изпитване на проби от продуктите, с цел определяне съответствието им с нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС, определени в Приложение №2 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата. Предписанието не е изпълнено в срок, за което е наложен АУАН.

При проверката се представя оферта за лабораторно изпитване на продуктите. Последният внос е направен през м. юни 2012 г..

Материалите за производство на интериорни врати се получават готови и на място се извършва само разкрояване по размер и сглобяване.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него.

Относно  изпълнение на дадените предписания при предходна се установи:

В момента съхранението се извършва в старото съществуващо помещение. Дружеството е в процес на реконструкция и подготовка на ново помещение, в което ще се съхраняват всички опасни химични смеси.

3.3. Фактор „Отпадъци”

“Полежанов” ООД е вносител на консумативи за мебелната промишленост (лакове, грундове и разредители) от Турция.

Дължимата продуктова такса опаковки се внася към ПУДООС. За периодите 01.01.2010 г- 31.12.2010 г. и 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г. дружеството е внесло дължимата продуктова такса. За периода 01.01.2012 г. до момента на проверката не е внасяна дължимата продуктова такса. За месец януари 2012 г. е изготвена месечна справка- декларация, а за м. юни 2012 г. е направен внос, но не е изготвена месечната справка- декларация.

Дружеството е производител на интериорни врати по предварителна заявка. От производствената дейност се генерират следните отпадъци: трици, парчета от MDF, стреч фолио (от разопаковане на палетите със стока), стиропор и флуоресцентни лампи. За генерираните отпадъци не е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба №3/2004 г. (ДВ бр.44/2004 г.) и не се води отчетност съгл. изискванията на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр.95/2004 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.