Архив доклади - 2012 г.

„АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево

Понеделник, 16 Април 2012 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево

На основание заповед № 49/13.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.03.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „АЛБРЕК” ЕООД, находяща се в с. Мурсалево. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация за производство на екобрикети от дървесни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

Като основна суровина за производствената линия се ползват дървесни отпадъци (стърготини). Материалът постъпва в сушилен барабан, където се изсушава до достигане на влажност не повече от 10%. За изсушаване на дървесните трици, димните газове се отделят от котел, в който се изгарят негодни дървени палети. Отработените газове от сушилния барабан се изхвърлят от комин с височина около 4 м. над покривната конструкция на халето. След сушилния барабан дървените стърготини посредством вентилатор се засмукват и постъпват в циклон за утаяване и отиват в дробилка за дораздробяване. Изсушеният и раздробен материал се подава към екструдер за брикетиране.

При проверката е установено, че на открито се складират дървените трици.

Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол съгласно чл. 62 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.) На обекта не са извършвани собствени периодични измервания съгласно изискванията на Наредбата.

3.2.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

На обекта не се произвеждат, съхраняват и употребяват опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор «Отпадъци»

„АЛБРЕК“ ЕООД притежава разрешително за дейности с отпадъци № 12-ДО-912-00/14.12.2007 г. с последващи изменения и допълнения. Разрешено е извършването на дейности по събиране и транспортиране – Т и оползотворяване (R1, R13 и R3) на отпадъци с дървесен характер.

Дружеството притежава утвърдена програма за управление на дейностите с отпадъци, като същата е подадена в РИОСВ-Благоевград за актуализиране. Актуализираната програма е върната за преработване.

При проверката се констатира съхраняване на отпадъци извън рамките на площадката, а също и оползотворяване на отпадък с код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали (палети) в хале, което не е включено в разрешителното. Оползотворяването на отпадък с код 15 01 03 се състои в изваждане на счупени елементи и подмяната им с нови.

При проверката не са представени договори за приемане/предаване на отпадъци, както и отчетни книги по Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент “Атмосферен въздух”

Относно фактор “Отпадъци”

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.