Услуги - Химични вещества

 

 

Уникален идентификатор

Наименование на административната

услуга

Правно основание Процедура за извършване на административната услуга Образци
Необходими документи Такси Срок  
2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал Закон за опазване на околната среда - чл. 106, ал. 2

 

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, във формàта на Приложение № 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

200 лв.

На основание чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) за издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

14 дни Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях