Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители

I. Наименование на услугата

Издаване на решение за утвърждаване на първоначален план за управление на разтворителите /ПУР/

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7)

III. Характеристика

Административната услуга се прилага към инсталациите, извършващи дейности от категориите, съгласно приложение № 1 от Наредба № 7 в случаите когато при тяхната  експлоатация се превишават съответните долни прагови стойности за консумация, определени в Приложение № 2 от Наредба № 7 и има за цел доказване пред компетентния орган на съответствието с нормите за допустими емисии.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредба № 7, ежегодно представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 5 на наредба № 7.

Операторите на повече от една инсталация, попадаща в обхвата на наредбата, изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на решението е регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Заявители на административната услуга са оператори на инсталации, попадащи в обхвата на Наредба № 7.

3. Необходими документи

Плана за управление на разтворители (ПУР) трябва да съдържа всички реквизити, указани в Приложение № 5 от Наредба № 7.

Плана за управление на разтворителите обхваща предходната календарна година и се разработват съгласно  разработени за целта секторни ръководства, утвърдени съгласно §17 от Наредба №7/2003г. със заповед №РД-287 от 17.05.2006г. на Министъра на ОСВ.

Други документи :

  • Протоколи от извършени измервания по реда и методите, регламентирани в Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ,бр.31/1999г.) за инсталации, които доказват съответствие с нормите за допустими емисии (НДЕ);
  • сертификат за акредитация на лабораторията , извършила измерването.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Планът за управление на разтворителите и съпътстващата го документация се представят пред РИОСВ не по-късно от 3 месеца след нейното изтичане, включително с годишните доклади за изпълнение на дейностите, за които е представено Комплексно разрешително /по чл. 125 от ЗООС/.

При обосновано искане от страна на компетентния орган съгласно чл.22 от Наредбата операторът допълва съответния ПУР в указания за целта срок.

Компетентният орган проверява достоверността на представената информация и утвърждава/или не утвърждава представения ПУР.

Първоначалните ПУР се утвърждават с решение на КО, с изключение на тези, представени от операторите на действащи инсталации.

5. Такси

  • не се дължат

6. Срок:

  • в 14 дневен срок

V. Образци и формуляри

  1. Примерен образец на искане за издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
  2. Образец на План за управление на разтворители