Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на в определени инсталации

 • УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДЕЙСТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ
 • УСЛУГАТА ВАЖИ САМО ЗА НОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ПО ЧЛ. 117 ОТ ЗООС

 

II. Правно основание:

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

III. Характеристика

Административната услуга се прилага за инсталации, чиито оператори докажат пред компетентния орган, че прилагането на съответните норма за неорганизирани емисии е невъзможно по технически и икономически причини. Компетентния орган освобождава оператора от задълженията за прилагане на установените с наредбата Норми за неорганизирани емисии (ННЕ) единствено при условие, че това няма да доведе до значително увеличаване на риска за човешкото здраве или околната среда (спазване на отстояния на площадката от населени места, норми за качество на въздуха за летливи органични съединения, оценка на въздействие и други приложими критерии, преценени от органите на МОСВ и МЗ за конкретния случай.). В случая операторите са задължени да докажат пред компетентния орган, че при експлоатацията на съответната инсталация се прилага определена най-добра налична техника или комбинация от НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС при извършване на дадените категории дейности.

Допустимите изключения се отнасят единствено до инсталациите, които не могат да бъдат експлоатирани при контролирани условия. Подходът е неприложим единствено към инсталациите за топъл ролен офсетов печат, т.к ННЕ задължително следва да се прилагат към тези инсталации.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на решението е регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Решенията на Компетентния орган във връзка прилагане на допустимите изключения  се съгласуват предварително с Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

2. Заявител

Заявител на административната услуга са оператори на инсталации, извършващи дейности,  които попадат в обхвата на Наредба №7/2003г. и за чиято експлоатация се издава Комплексно разрешително.

3.Необходими документи

Освобождаването от задълженията за прилагане на установените с наредбата Норми за неорганизирани емисии (ННЕ) се извършва въз основа на Схема за намаляване на емисиите, изготвена в съответствие с условията на Приложение 4 към наредбата и представена за утвърждаване пред компетентния орган. Други документи:

 • Сведения за инсталацията и адресна информация - описание на производствените процеси с използване на ОР, в т.,ч. опростена схема с обозначаване на входящите и изходящи потоци на ОР (ЛОС) като се използва кодификацията по Приложение № 5 на наредбата;
 • Сведения за отстоянието на площадката, на която  ще се извършва дейност от населени места;
 • Общ масов баланс  на емисиите от ЛОС, в т.ч., инвентаризация на употребените количества ОР, загубите и емисиите, допълнителни пояснения за използваните методи за оценка, изчисляване и измерване, източници на информация и данни;
 • Приложими изисквания към мониторинга и измерването на емисиите на отпадъчни газове на ЛОС по глава Трета на наредбата;
 • План от мерки за постигане на съответствие с приложимите емисионни ограничения (задължителни или избрани от оператора);
 • Описание и характеристики на използваната НДНТ или комбинация от НДНТ;
 • Друга допълнителна информация, в т.ч. копия от документи, представени в приложения към годишния отчет (протоколи и доклади от измервания,  декларации и т.н.).

4. Вътрешен ход на административната услуга

СНЕ се представя заедно със заявлението за издаване на Комплексно разрешително при спазване на сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

Компетентния орган проверява достоверността на представената информация и издава /или не издава решение за освобождаване от задълженията за спазване на ННЕ.

5.Такси

 • Съгласно чл.6 за издаване на комплексно разрешително към Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

6.Срок

 • Съгласно сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

V. Образци и формуляри 

1. Примерен образец за искане за издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на ННЕ от наредбата.