Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Решение по чл.6, ал.4 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

  • УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДЕЙСТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ
  • УСЛУГАТА ВАЖИ САМО ЗА НОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ПО ЧЛ. 117 ОТ ЗООС

 

II. Правно основание:

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

III. Характеристика

С административната услуга се определят Норми за общи  емисии (НОЕ) на летливи органични съединения (ЛОС) за конкретни инсталации, които не могат да се експлоатират при контролирани условия, напр. повърхностна обработка, обезмасляване и/или нанасяне на покрития на големи съдове и машини (корабостроителници, самолетна поддръжка и др. подобни).

Въз основа на разработена от оператора схеми за намаляване на емисии, операторите трябва да докажат пред компетентния орган, че постигането на съответните целеви НОЕ е невъзможно поради технически и/или икономически причини. Компетентният орган освобождава оператора на конкретната инсталация от задължението за спазване на нормите от наредбата като определя за спазване НОЕ.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на решението е регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Решенията на Компетентния орган във връзка с определяне на Норми за общи емисии  се съгласуват предварително с Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

2. Заявител

Заявител на административната услуга са оператори на инсталации, извършващи дейности,  които попадат в обхвата на Наредба №7/2003г. и за чиято експлоатация се издава Комплексно разрешително.

3.Необходими документи

Определянето на нормите за общи емисии (НОЕ) се извършва въз основа на Схема за намаляване на емисиите, изготвена в съответствие с условията на Приложение 4 към наредбата и представена за утвърждаване пред компетентния орган. Други документи:

  • Сведения за инсталацията и адресна информация - описание на производствените процеси с използване на ОР, в т.,ч. опростена схема с обозначаване на входящите и изходящи потоци на ОР (ЛОС) като се използва кодификацията по Приложение № 5 на наредбата;
  • Общ масов баланс  на емисиите от ЛОС, в т.ч., инвентаризация на употребените количества ОР, загубите и емисиите, допълнителни пояснения за използваните методи за оценка, изчисляване и измерване, източници на информация и данни;
  • Определяне на приложимите емисионни ограничения и оценка на съответствието с НДЕ, ННЕ, НОЕ или целевите НОЕ;
  • Приложими изисквания към мониторинга и измерването на емисиите на отпадъчни газове на ЛОС по глава Трета на наредбата;
  • План от мерки за постигане на съответствие с приложимите емисионни ограничения (задължителни или избрани от оператора), в т.ч., определяне, оценка и избор на НДНТ (при необходимост);
  • Друга допълнителна информация, в т.ч. копия от документи, представени в приложения към годишния отчет (протоколи и доклади от измервания,  декларации и т.н.).

4.Вътрешен ход на административната услуга

СНЕ се представя заедно със заявлението за издаване на Комплексно разрешително при спазване на сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

Компетентния орган проверява достоверността на представената информация и издава /или не издава решение за определяне на НОЕ.

До утвърждаване от Компетентния орган към съответните инсталации се прилагат установените с наредбата НДЕ и ННЕ.

5.Такси

  • Съгласно чл.6 за издаване на комплексно разрешително към Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

6.Срок

  • Съгласно сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

V. Образец и формуляри

1. Примерен образец за искане за издаване на Решение за определяне на НОЕ.