Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

  • УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДЕЙСТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ
  • УСЛУГАТА ВАЖИ САМО ЗА НОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ПО ЧЛ. 117 ОТ ЗООС

 

II. Правно основание:

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

Наредба №7/2003г. /ДВ, бр.96 от 2003г./ за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

III. Характеристика

Административната услуга се прилага за инсталации, които се експлоатират при неконтролирани условия, напр. повърхностна обработка, обезмасляване и/или нанасяне на покрития на големи съдове и машини (корабостроителници, самолетна поддръжка и др.).

Прилагането на схема за намаляване на емисиите (СНЕ) позволява на оператора да избегне прилагането на норми за допустими емисии (НДЕ) и норми за неорганизирани емисии (ННЕ), т.е да се избегне задължението за извършване на собствени периодични измервания на организираните емисии. Със СНЕ се определят целеви НОЕ като алтернатива на НДЕ и ННЕ. За целта разработената от оператора СНЕ, следва да бъде утвърдена от компетентните органи. Наредбата не предвижда възможности за прилагане на целеви НОЕ, когато  са определени задължителни НОЕ.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на решението е регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Заявител на административната услуга са оператори на инсталации, извършващи дейности,  които попадат в обхвата на Наредба №7/2003г. и за чиято експлоатация се издава Комплексно разрешително.

3.Необходими документи

Схемите за намаляване на емисиите се изготвят в съответствие с условията на Приложение 4 към наредбата. Операторите на инсталации, които изберат да прилагат целеви НОЕ, представят пред компетентните органи за утвърждаване СНЕ. Други документи:

  • Сведения за инсталацията и адресна информация - описание на производствените процеси с използване на ОР, в т.,ч. опростена схема с обозначаване на входящите и изходящи потоци на ОР (ЛОС) като се използва кодификацията по Приложение № 5 на наредбата;
  • Общ масов баланс  на емисиите от ЛОС, в т.ч., инвентаризация на употребените количества ОР, загубите и емисиите, допълнителни пояснения за използваните методи за оценка, изчисляване и измерване, източници на информация и данни;
  • Определяне на приложимите емисионни ограничения (задължителни или избрани от оператора на инсталацията ако е налице нормативна възможност) и оценка на съответствието с НДЕ, ННЕ, НОЕ или целевите НОЕ;
  • Приложими изисквания към мониторинга и измерването на емисиите на отпадъчни газове на ЛОС по глава Трета на наредбата;
  • План от мерки за постигане на съответствие с приложимите емисионни ограничения (задължителни или избрани от оператора), в т.ч., определяне, оценка и избор на НДНТ (при необходимост);
  • Друга допълнителна информация, в т.ч. копия от документи, представени в приложения към годишния отчет (протоколи и доклади от измервания,  декларации и т.н.).

4.Вътрешен ход на административната услуга

СНЕ се представя заедно със заявлението за издаване на Комплексно разрешително при спазване на сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

Представените от оператора СНЕ се утвърждават с решение на КО или чрез включване на съответните НОЕ в издадените КР.

До утвърждаване от Компетентния орган  на представените СНЕ , вкл. Целевата НОЕ, към съответните инсталации се прилагат установените с наредбата НДЕ и ННЕ.

5.Такси

  • Съгласно чл.6 за издаване на комплексно разрешително към Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

6.Срок

  • Съгласно сроковете по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията  на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

 

V. Образци и формуляри

1. Примерен образец на искане за издаване на Решение за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите