Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания (СНИ)

I. Наименование на услугата

Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати  измервания (СНИ)

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба)

III. Характеристика

Целта на административната услуга е утвърждаване на Доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания,  проверка на съответствието с нормите за допустимите емисии (НДЕ), установени на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и/или с решенията по ОВОС. 

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът утвърждава докладите за резултатите от собствените непрекъснати измервания.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта неподвижен източник на емисии.

3.Необходими документи

Месечни и годишни доклади /представя едновременно на хартиен и на магнитен носител /, съгласно изискванията на Наредбата и протоколи за резултатите от извършените измервания.

4.Вътрешен ход на административната процедура:

Резултатите от СНИ се представят на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът под формата на месечни и годишни доклади, съответно не по-късно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец (за месечните доклади) и не по-късно от 3 месеца след изтичане на съответната календарна година (за годишния доклад).

Първоначалните резултати от проведените СНИ се съхраняват върху хартиен или магнитен носител (разпределени по групи в съответните файлове) в продължение на 8 години.

Въз основа на представените и утвърдени годишни доклади, РИОСВ на територията на която се намира съответния обект изготвя протокол за оценка на резултатите от проведените СНИ на всяка инсталация и при констатирани превишения на НДЕ на собствениците или ползватели на обекти се налагат санкции, съгласно Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми.

5.Такси: не се дължат