Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Оценка за съответствие на доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания (СПИ)

I. Наименование на административната услуга

Оценка за съответствие на доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания (СПИ)

Предмет на услугата: Оценка за съответствие на Доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания, проверка на съответствието с нормите за допустимите емисии (НДЕ), установени на основание чл.9, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и/или с решенията по ОВОС.

Правно основание: по реда на чл. 40, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999 г., посл. изм. ДВ бр. 61/2017 г./ за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т. 1 и чл. 25, ал. 4 от ЗЧАВ.

Процедура:
На измервания на съдържащите се в тях емисии подлежат всички организирани производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии.
В съответствие с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния въздух, са длъжни да провеждат емисионен контрол в съответствие с реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, определени от Министъра на ОСВ.
Собственикът или ползвателят на обекта възлага провеждането на собствените измервания на акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове и условия.
Крайните резултати от СПИ се записват в протокол за резултатите, изготвен по образец съгласно Приложение 2 към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Наредба №6/1999г.
Собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии, съгл. чл. 33, ал. 4 от наредбата при провеждане на СПИ е необходимо да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
- горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
- производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени като критерии за извършване на СНИ (в чл. 43, ал. 1 и чл. 44), независимо от вида на обектите;
- установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
- получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
В посочените по-горе случаи, собственикът или ползвателят на обекта е задължен да уведоми писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на СПИ в срок не по-малък от един месец преди провеждането им. (чл. 33, ал. 5).
В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ, директорът не приема за валидни резултатите от извършените СПИ, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред (чл. 33, ал. 6).
Докладът се представя за оценка в РИОСВ- Благоевград не по- късно от 2 месеца след датата на вземане на проби, едновременно на хартиен и на електронен носител.
В съответствие с чл. 40, ал. 2 от наредбата докладът за резултатите от СПИ се оценява за съответствие с изискванията на наредбата от Директора на съответната РИОСВ.

Отчетност: Докладите за резултатите от измерванията се съхраняват от собственика или ползвателя на обекта в продължение на 8 години и при поискване се предоставят на Компетентните органи по чл. 24, т. 1 от ЗЧАВ.
Съгласно чл. 41 от горе цитираната наредба въз основа на оценените по чл. 40, ал. 2 доклади, при констатирано превишаване на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух, на собствениците или ползвателите на обекти се налагат санкции съгласно наредбата по чл. 69, ал. 8 от ЗООС.

Необходими документи:
1. Придружително писмо, подпис на законния представител и мокър печат на фирмата
2. Доклад /представя едновременно на хартиен и на магнитен носител /
3. Протоколи за резултатите от извършените измервания

Такси: не се дължат

Срок: до 15 работни дни от подаване на документите

Приложение:
1. Примерен образец на Доклад за получените резултати от СПИ