Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Утвърждаване броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

I. Наименование на услугата

Утвърждаване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания (СНИ)

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредба).

III. Характеристика

Собственикът или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии,     осигуряват измерване на емисиите в съответствие с определените от министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и с предписанията на контролните органи.

Неподвижни източници, които подлежат на собствени непрекъснати измервания (СНИ), следва да бъдат оборудвани с автоматични средства за измерване  и непрекъснато определяне на технологичните параметри.

Целта на административната услуга е да утвърждаване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за, СНИ съгласно  изискванията на Наредбата.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта утвърждава броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Подава се искане до Директора на РИОСВ.  Към искането се прилага схема на разположението и броя на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания.

4.Вътрешен ход на административната процедура:

Броят и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания се утвърждават, когато те осигуряват условията от Наредбата за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, а именно:

  • непрекъснатото правилно измерване, определяне и регистриране на емисиите на съответните нормирани вредни вещества от целия обект, както и достоверност и съпоставимост на получените резултати;
  • независимостта на получените резултати и данни от външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни и технологични фактори;
  • представителността на измерените и регистрираните резултати по отношение на емисиите на индивидуалните вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти).

5.Такси: не се дължат

6. Срок: в 14 дневен срок от подаване на документите