Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Съгласуване изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания

I. Наименование на услугата

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания (СПИ)

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредба).

III. Характеристика

Собственикът или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии,     оборудва обекта с пробовземни точки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания, в съответствие с изискванията на действащите стандартизационни документи.

Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

В рамките на избраните сечения на газоходите собственикът или ползвателят на обекта осигурява електрозахранване и оборудва съответния брой точки за пробовземане, отговарящи на следните условия:

  1. размерите и достъпността им осигуряват безпрепятствено провеждане на регламентираните контролни и собствени измервания;
  2. броят и разположението им осигуряват правилното измерване, определяне и регистриране на емисиите на всички нормирани вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти), а също така - достоверността, представителността и съпоставимостта на получените резултати;
  3. процедурите по обслужването и наблюдението им отговарят на правилата за техника на безопасност;
  4. не е налице влияние на външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни, и технологични фактори;
  5. разположението им ограничава в максимално възможна степен възможностите за посегателство и умишлена повреда.

Точките за пробовземане, използвани при периодични собствени и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:

1. вътрешен диаметър d) на щуцера - 60 - 80 мм;

2. дължина l) на щуцера - 30 - 40 мм.

Целта на административната услуга е да съгласува разположението и броят на точките за пробовземане на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно  изискванията на Наредбата .

Когато техническите характеристики на използваните средства за измерване изискват изключения от задължителните размери и с цел правилна експлоатация и поддържане в техническа изправност на точките за провземане, Директора на РИОСВ  допуска изключения от задължителните размери по чл.12, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта утвърждава разположението и броят и на точките за пробовземане.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Подава се искане до Директора на РИОСВ, съдържащо искане за допускане на изключения от задължителните размери.

4.Вътрешен ход на административната процедура:

Регионалната инспекция по околната среда и водите след разглеждане на искането и при необходимост проверка на място посещение на място,  допуска изключения от задължителните размери.

5.Такси: не се дължат

6. Срок: в 14 дневен срок от подаване на документите