Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Утвърждаване разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии

I. Наименование на услугата

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане на атмосфернии емисии

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредба)

III. Характеристика

Собственикът или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии, оборудва обекта с пробовземни точки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания, в съответствие с изискванията на действащите стандартизационни документи.

Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

В рамките на избраните сечения на газоходите собственикът или ползвателят на обекта осигурява електрозахранване и оборудва съответния брой точки за пробовземане, отговарящи на следните условия:

 1. размерите и достъпността им осигуряват безпрепятствено провеждане на регламентираните контролни и собствени измервания;
 2. броят и разположението им осигуряват правилното измерване, определяне и регистриране на емисиите на всички нормирани вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти), а също така - достоверността, представителността и съпоставимостта на получените резултати;
 3. процедурите по обслужването и наблюдението им отговарят на правилата за техника на безопасност;
 4. не е налице влияние на външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни, и технологични фактори;
 5. разположението им ограничава в максимално възможна степен възможностите за посегателство и умишлена повреда.

Точките за пробовземане, използвани при периодични собствени и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:

1. вътрешен диаметър d) на щуцера - 60 - 80 мм;

2. дължина l) на щуцера - 30 - 40 мм.

Целта на административната услуга е да съгласува разположението и броят на точките за пробовземане на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно  изискванията на Наредбата.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта утвърждава разположението и броят и на точките за пробовземане.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Подават искане до Директора на РИОСВ .  Към искането се прилагат:

 • информация, съдържаща данни за :  местоположение на обекта ; вида на източниците на емисии, разположението им в рамките на обекта, брой комини и / или въздуховоди, брой пробовземни точки; технологична схема за включването  на източниците на емисии в комините и / или въздуховодите , в т. ч. схематично  представяне разположението на пробовземните точки
 • описание на определеното от собственика или ползвателя местоположение  на пробовземните точки, съобразено с изискванията за местоположение съгласно действащите стандартизационни документи

4.Вътрешен ход на административната процедура:

Регионалната инспекция по околната среда и водите утвърждава разположението и броя на точките за пробовземане на атмосферни емисии, когато те отговарят на изисквания за разположение на пробовземните точки, съгласно БДС 17.2.4-78 :

 • сечението от газопровода , в което ще се провежда измерването трябва да е разположено на прав вертикален участък от газопровода, без затворена арматура и стеснения или разширения , в които газовия поток трябва да е с установен режим и без завихрeния.
 • сечението трябва да е на разстояние , не по-малко от 3 пъти диаметъра на  газопровода след стеснения , колена и затворена арматура и на разстояние пред тях , не по – малко от 2 пъти диаметъра на газопровода.
 • допуска се сечението да е разположено на прав хоризонтален участък от газопровода само когато няма достъпен вертикален участък.

5.Такси:

 • не се дължат

6. Срок:

 • в 14 дневен срок от подаване на документите