Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Съгласуване методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии

 

I. Наименование на услугата

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ.

III. Характеристика

На измервания подлежат всички организирани производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обектите с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, за които има установени норми за допустими емисии.

Целта на административната услуга е съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии, в съответствие с определените от министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и с предписанията на контролните органи.

Дефиниции и определения

1. контролни измервания - извършвани от компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ или от акредитирани лица и лаборатории, по поръчка на първите;

2. собствени измервания - непрекъснати (автоматични) или периодични, извършвани от собственика или ползвателя на обекта.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта съгласува методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Подава се искане до Директора на РИОСВ за съгласуване. Към искането се прилагат следните приложения :

  • Информация, съдържаща данни за :  местоположение на обекта ; вида на източниците на емисии; вида на замърсителите, които ще се измерват; наименование на методите за измерване и наименование на средствата за измерване.
  • Копие на атестата , издаден от ИА “БСА” и удостоверяващ акредитацията на лицето и лабораторията, която ще извършва измерванията;

4. Вътрешен ход на административната процедура

Регионалната инспекция по околната среда и водите издава писмо за съгласуване на използването на регламентирани методи и средства за измерване на емисии, установени със стандартизационни документи или, при липса на такива, с методики, утвърдени от Министъра на ОСВ съгласно чл.25, ал.1, т.1 от ЗЧАВ.

5. Такси

  • не се дължат

6. Срок 

  • в 14 дневен срок от подаване на документите

V. Образци и формуляри

1. Примерен образец на искане за съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии.