Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

img15467906I. Нормативна уредба

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

I. Наредби

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

II. Инструкции

Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001г. на МОСВ + Приложение

Инструкция за предварителна оценка качеството на атмосферния въздух, утвърдена със Заповед № РД – 76/07.02.2002г. на МОСВ

Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, утвърдена със Заповед №РД-353/29.05.2009г. на МОСВ

Наръчник по оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, PM10, PB и NO2 (от октомври 2002г.), разработен в рамките на съвместен проект по Програма ФАР 1999г. за административно изграждане (с Немското министерство на околната среда)

 

Наредба №7/2003г. (ДВ, бр.96 от 2003г.) за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 


II. Списък на административните услуги

Оценка за съответствие на доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания (СПИ)
Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители
Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
Решение по чл.6, ал.4 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на в определени инсталации
Съгласуване методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии
Съгласуване изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания
Съгласуване методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии
Утвърждаване броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания (СНИ)
Утвърждаване разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии