Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

img15467906

 


Списък на административните услуги съгласно Интегрираната информационна система на държавната администрация

 

 

 

 

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации