Становища по екологична оценка

Становище по ЕО № БД-01/2021 г.

Вторник, 23 Март 2021 16:30

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2021 г. за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белица

Възложител: Община Белица с адрес гр. Белица, ул. “Георги Андрейчин“ № 15, Булстат 000024688

Дата на издаване на решението: 22.03.2021 г.

Становище № БД-01-01/2021 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2021 г. е с характер „съгласува“.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението