Становища по екологична оценка

БД-02/2018 г.

Вторник, 07 Август 2018 14:14

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Гоце Делчев

Възложител: Община Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2, Булстат 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението