Становища по екологична оценка

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N7/2015 г.

Петък, 16 Октомври 2015 14:00

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 7/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 02/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Осъгласуван Общ устройствен план на Община Банско с възложител Община Банско, адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От  тук може да изтеглите пълния текст на решението