Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Становища за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол

I. Наименование на услугата

СТАНОВИЩЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда, Преходни и заключителни разпоредби, § 9

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Наредбата)

III. Характеристика

Издаването на становища се осъществява след извършване на оглед на място по изпълнение на поставени условия в решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична характеристика или доклад за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда (екологични щети), настъпили от минали действия или бездействия, до момента на приватизация, с изключение на сключените приватизационни договори до 1 февруари 1999 г.

IV. Процедура по предоставяне на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган по издаване на становището е Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Съответните приватизирани дружества или собственици на обособени части.

3. Необходими документи

В срока по чл. 5, ал. 1 от Наредбата (6 месеца, считано от датата на придобиване на собствеността върху дяловете или акциите на приватизирания обект) купувачът по приватизационната сделка или негов упълномощен представител представя в МОСВ:

  • доклад за оценка на екологичните щети;
  • програма за отстраняване на екологичните щети, която съдържа график и описание на дейностите, които ще бъдат извършени, максимален размер на средствата за отстраняване на екологичните щети и тяхното разпределение по обекти и етапи;
  • програма за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Проверката се извършва по заявена документация и/или оглед на място, след което становището се дава на  компетентния орган, изготвящ крайния документ.

При издаване на становища по отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда (екологични щети), настъпили от минали действия или бездействия, до момента на приватизация, са дадени в Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация. При издаване на становище същото се предоставя на компетентния орган, упражняващ процедурите по Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.