Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат по реда на глава 6 и глава 7 на ЗООС

I. Наименование на услугата

ИЗДАВАНЕ НА ПИСМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ ПО РЕДА НА ГЛАВА 6 И ГЛАВА 7 НА ЗООС

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), глава VІ и VІІ

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 31

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии (Наредбата за ОВОС)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва:

 • ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание;
 • ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС.

С ЕО и ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие (чл. 81, ал. 1 и 2 ЗООС).

Материята, свързана с ЕО и ОВОС, е уредена в глава шеста ЗООС.

Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС се разрешават след издаването на комплексно разрешително. Това изискване се прилага и при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения (чл. 117, ал. 1 и 2 ЗООС).

Комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС е задължително за издаване на разрешение за строеж (чл. 118 ЗООС).

Материята, свързана с комплексните разрешителни, е уредена в глава седма, Раздел II ЗООС.

Условията и редът за извършване на ОВОС се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 101, ал. 1 ЗООС). Тази наредба е наредбата по ОВОС и в нея е уредено и производството по уведомяване на компетентните органи и засегнатото население за планове, програми и инвестиционни предложения.

Определения и дефиниции

В § 1, т. 17, 18, 22, 39 и 50 ДР ЗООС са дадени следните определения:

1. инвестиционно предложение:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на природни ресурси;

2. въздействие - всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори;

3. планове и програми - планове, програми, стратегии и други подобни документи, както и техните изменения, които:

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби;

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното събрание процедура;

4. комплексно разрешително - ие индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение № 4.

5. устойчиво развитие - развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

Инвестиционни предложения включени в приложения №1 и 2 на ЗООС се подлагат и на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”, при спазване разпоредбите на ЗБР и Наредбата по ОС.

Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II  от Наредбата за ОС. Проверка за допустимост се извършва по отношение на допустимостта на  инвестиционни предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 ЗБР и се отнася само за  инвестиционни предложения, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитените зони обявени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР.

IV. Процедура по извършване на административната услуга  

1. Компетентен орган

Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е компетентния орган за територията, в обхвата на съответната РИОСВ, за определяне на необходимостта от провеждане на процедура, по реда на глава шеста и глава седма на ЗООС и по реда на чл. 31 от ЗБР.

2. Заявител

Заявител следва да бъде възложителят на инвестиционното предложение, т. е. обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Нормативноустановени изисквания

В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и ал.2  от Наредбата за ОВОС възложителят на инвестиционното предложение следва да информира компетентния орган и засегнатото население, като го обяви писмено.

Едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата по ОВОС възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 от Наредбата по ОС. Възложителят може да подаде едно общо уведомление.

В зависимост от спецификата на съответното инвестиционно предложение се съблюдават и изисквания на специалната нормативна уредба по околна среда.

4. Необходими документи

Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – Министерството на околната среда и водите/РИОСВ, за своето инвестиционно предложение по време на прединвестиционните проучвания, като УВЕДОМЛЕНИЕТО следва да съдържа най-малко следната информация:

4.1 Уведомление за инвестиционно предложение до компетентния орган, което да съдържа информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата по ОВОС:

 • данни за възложителя;
 • резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;
 • връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;
 • местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
 • природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията;
 • отпадъци, които се очаква да се генерират.

Едновременно с уведомяването на компетентния орган, възложителят уведомява писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.

4.2 Приложения към уведомлението

Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)

4.3 Други документи по преценка на възложителя

 • актуална скица с виза на имота
 • документ за собственост на имота или договор за наем

4.4 Уведомление за инвестиционно предложение до компетентния орган по чл. 10 от Наредбата за ОС, което да съдържа данни съгласно приложение № 1 (част Б – за инвестиционни предложения), а именно:

 • информация за възложителя;
 • обща информация за предложеното инвестиционно предложение (местоположение, срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение, засегнати елементи на Националната екологична мрежа (чл. 3, ал. 1 на ЗБР), цел и предмет на инвестиционното предложение, необходимост от нова инфраструктура);
 • орган отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Към уведомлението по чл.10 от Наредбата по ОС се прилагат:

 • информация и документация съгласно приложение № 2, включително на електронен носител (част Б – за инвестиционни предложения), а именно: Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите; Актуална скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение: карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на графичните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. – по преценка на възложителя.

Възложителят може да подаде едно общо уведомление съдържащо горепосочената информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата по ОВОС и по чл. 10 от Наредбата по ОС.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Възложителят е длъжен да информира писмено компетентния орган - РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

Едновременно с уведомяването на компетентния орган възложителят уведомява писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Когато инвестиционното предложение е за линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията на повече от три общини, възложителят уведомява само съответните общини и райони.

Информацията, с която възложителя уведомява компетентния орган, съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и засегнатото население се съобразява с особеностите на инвестиционното предложение като съдържа (чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС):

 • данни за възложителя;
 • резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;
 • връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;
 • местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
 • природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
 • отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
 • очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

При установени непълноти, пропуски или неточности в представената информация компетентният орган изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и/или да отстрани допуснатите неточности, като определя срок за това най-малко 7 дни. В случай че не бъде предоставена допълнителна информация и/или неточностите не бъдат отстранени в определения срок, процедурата се прекратява.

Когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите, компетентният орган изпраща уведомлението на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на уведомлението изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа:

 • заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани;
 • забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения;
 • информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по глава шеста от ЗООС;
 • информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването;
 • мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

В случаите, когато директорът на съответната басейнова дирекция потвърди недопустимост на инвестиционното предложение, компетентният орган прекратява процедурата.

Въз основа на уведомлението компетентният орган определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), или е разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 или приложение № 2 ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение.

Компетентният орган в срок 14 дни информира писмено възложителя за необходимите действия. Копие от писмото се изпраща и до кмета на съответната/съответните община/общини, район/ райони и кметство/кметства, на съответната басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по околна среда и/или Дирекцията на национален или природен парк, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в интернет. Когато инвестиционното предложение е за линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията на повече от три общини, компетентният орган изпраща копие от писмото само до съответните общини и райони.

6. Срок за предоставяне на услугата

В срок до 14 дни след разглеждане на уведомлението, директорът на РИОСВ  дава указания като информира писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на   глава 6 и глава 7 на Закона за опазване на околната среда

7. Дължима такса

За извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер на 280 (двеста и осемдесет ) лв.

8. Резултати от процедурата

Писмото за определяне на необходимите действия е основание за предприемане на следващите етапи от съответните производства:

1. производство по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО;

2. производство за издаване на становище по ЕО, или

3. производство за издаване на решение по ОВОС, или

4. производство за издаване на комплексно разрешително.