Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

I. Наименование на услугата

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда – глава шеста "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" (ЗООС)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Екологична оценка (ЕО) се извършва на планове, програми, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва:

 • ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.

С ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. ЕО на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват (чл. 81, ал. 2 и 3 ЗООС).

ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми (чл. 82, ал. 1 ЗООС).

Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1. Становището или решението е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения.

Условията и редът за извършване на ЕО се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 90, ал. 1 ЗООС). Това е Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

Планове и програми, разработени единствено за целите на националната отбрана или на гражданската защита, както и финансови планове и бюджети със самостоятелно значение, не са предмет на ЕО (чл. 81, ал. 4 ЗООС).

Необходимостта от ЕО се преценява за:

 1. планове и програми и техните изменения по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които определят ползване на малки територии на местно равнище и са включени в приложение № 2 (на Наредбата за ЕО);
 2. изменения на планове и програми за които извършването на ЕО е задължително;
 3. планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2 на наредбата за ЕО, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС;
 4. планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

В случаите (по чл. 91, ал. 2 ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на екологична оценка.

Планове и програми, които попадат изцяло или отчасти в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” се подлагат на оценка за съвместимостта при спазване разпоредбите на чл. 31 на ЗБР и Наредбата за ОС. В този случай се извършва проверка за допустимост на планове и програми по реда на глава втора, раздел ІІ от Наредбата за ОС и се потвърждава приложимостта на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, съответно – прекратява процедурата в предвидените по Наредбата за ОС и по Наредбата за ЕО случаи.

В случай, че подлежащите на преценяване за ЕО планове и програми са допустими за тях се извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по реда на глава втора, раздел ІІІ на Наредбата за ОС.  Когато се прецени, че няма вероятност плана и програмата да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при постановяване на решението по преценяване за ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата. При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ЕО по реда на Наредбата за ЕО.

Ако с решението е постановено да не се извършва ЕО, възложителят има право да кандидатства пред органа по одобряване – териториалните органи на изпълнителната власт или общинските съвети, за одобряване на плана или програмата.

В § 1, т. 17, 18, 22 и 50 ДР ЗООС са дадени определения на понятия, свързани с настоящата процедура:

17. "Инвестиционно предложение" е:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми.

18. "Въздействие" е всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори.

21. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на план или програма" е лицето или органът, който е оправомощен да възложи изготвянето на плана или програмата.

22. "Планове и програми" са планове, програми, стратегии и други подобни документи, както и техните изменения, които:

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби;

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното събрание процедура. 

50. "Устойчиво развитие" е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт; 

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

Започналите процедури по екологична оценка могат да бъдат прекратени на всеки етап, когато се установи недопустимост на план или програма и  когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на плана/програмата спрямо действащи нормативни или административни актове.

В случаите на прекратяване на процедурата по екологична оценка се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са компетентните органи за издаване на становище по ЕО на планове и програми (чл. 84, ал. 1 ЗООС). Те са и органите, които преценяват с решение необходимостта от ЕО за предложен план и програма или за тяхно изменение (чл. 85, ал. 4 ЗООС).

За плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание, компетентен е министърът на околната среда и водите.

За плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет, компетентен е директорът на съответната РИОСВ или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл. 10, ал. 2 ЗООС или по съответния специален закон (чл. 4 Наредбата за ЕО).

2. Вносител/Заявител Заявителят следва да бъде лице, което е възложител на плана/програмата. Когато възложителят има и качеството на компетентен орган относно издаване на становище по ЕО, ПИСМЕНОТО ИСКАНЕ се внася от ръководителя на отговорното за разработването на плана/програмата структурно звено в администрацията (чл. 8, ал. 1 и 4 Наредбата за ЕО).

3. Нормативноустановени изисквания

Необходимостта от екологична оценка на планове и програми се преценява по реда на глава втора от Наредбата за ЕО.

Процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО се провежда в съответствие с изискванията на глава шеста "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" от ЗООС и Наредбата за ЕО, като според спецификата на съответния план или програма се съблюдават и изискванията на специалната нормативна уредба по околна среда.

4. Необходими документи

4.1. Писмено искане за преценка на необходимостта от ЕО

За преценяване на необходимостта от ЕО възложителят на плана/програмата внася ПИСМЕНО ИСКАНЕ до компетентния орган, което съдържа:

 1. информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща;
 2. обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт; за устройствените схеми и планове не се прилага такава информация;

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

д) основни цели на плана/програмата;

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността.

3.  орган, отговорен за прилагането на плана/програмата (чл. 8, ал. 1 и 3 НУРИЕОПП).

4.2 Приложения към искането

1. характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

2. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;

3. информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС;

4. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда;

5. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения.

6. нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве.

4.3. Към Уведомлението по чл. 10 от Наредбата по ОС се прилагат:

 • документа за платена такса;
 • информация и документация включваща: характеристика на плана/програмата; задание за изготвяне на плана/програмата; план – извлечения за ползване на гори; карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. по преценка на възложителя, приложения.

5. Вътрешен ход на административната услуга

1. Подаване на документите и отстраняване на грешки и/или непълноти

Компетентният орган в 7-дневен срок разглежда ИСКАНЕТО и приложенията към него и уточнява приложимата процедура за всеки конкретен случай.

При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация в определен срок. В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срок, процедурата по разглеждане се прекратява, а подадените документи се връщат на възложителя на плана. Времето, определено за отстраняване на непълнотите и неточностите в документацията, не се включва в срока за произнасяне с мотивирано решение по плана/програмата (чл. 12 Наредбата за ЕО).

2. Преценка на необходимостта от ЕО

Компетентният орган изпраща представената с искането документация за становище от специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването и при необходимост – на общинските органи и на други специализирани органи, като определя срок за отговор 30 дни. В случай че в срока не постъпи становище от съответния орган, се приема, че няма възражения, бележки и предложения по документацията (чл. 13 Наредбата за ЕО).

Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ преценяват с решение необходимостта от ЕО за предложен план и програма или за тяхно изменение съгласно представената от възложителя информация, становищата по чл. 13 Наредбата за ЕО, процедурата, определена с НУРИЕОПП, и съобразно следните критерии за определяне значимостта на въздействието им върху околната среда и човешкото здраве:

2.1. характеристиките на плановете и програмите по отношение на:

а) степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите;

б) значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие;

в) екологични проблеми от значение за плана или програмата;

г) значението на плана или програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда;

2.2. характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита;

2.3. степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия (чл. 85, ал. 4 ЗООС, чл. 14, ал. 1 Наредбата за ЕО).

Мотивирано решение по преценка на необходимостта от ЕО се издава в срок до 30 дни от внасянето на искане от възложителя на плана или програмата в зависимост от спецификата и сложността им и се обявява публично (чл. 85, ал. 5 ЗООС).

При решение да не се извършва ЕО за съответния план или програма компетентният орган излага в мотивите на решението основания за заключението, че при прилагането на плана или програмата не се предполага значително въздействие върху околната среда. При решение да се извърши ЕО за съответния план или програма компетентният орган може да постави изисквания към обхвата на оценката, с които възложителят трябва да се съобрази (чл. 14, ал. 3 и 4 Наредбата за ЕО).

При решение да не се извършва ЕО за съответния план или програма компетентният орган излага в мотивите на решението основания за заключението, че при прилагането на плана или програмата не се предполага значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

При решение да се извърши ЕО за съответния план или програма компетентният орган може да постави изисквания към обхвата на оценката, с които възложителят трябва да се съобрази.

При преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 85, ал. 4 ЗООС, компетентният орган задължително се произнася с решение да се извърши екологична оценка, когато:

 1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие, или
 2. със становището си по чл. 13, ал. 1 съответният специализиран компетентен орган мотивира оценка на очаквано значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите.

Компетентният орган потвърждава, че за плана или програмата не се изисква извършването на ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение, включено в Приложение № 1 или в Приложение № 2 ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само ОВОС (чл. 9 Наредбата за ЕО).

3. Особености на процедурите по екологична оценка  при оценката за съвместимостта на планове, програми, попадащи в обхвата на закона за опазване на околната среда

Плановете и програмите, които  попадат изцяло или отчасти в границите на защитени зони (места “НАТУРА 2000”) подлежат на оценка за съвместимостта , която се извършва чрез процедурата по  ЕО и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно глава трета, раздел ІІ от Наредбата за ОС. Редът е:

 1. Възложителят извършва уведомяване на компетентния орган, като внася уведомление на хартиен и електронен носител, съдържащо данни съгласно приложение 1 (част А) на наредбата по ОС и информация и документация съгласно приложение № 2  (част А) на наредбата по ОС.
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II  от Наредбата по ОС като в срок 10 работни дни от внасяне на уведомлението или от отстраняване на нередовностите уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените в Наредба по ОС и по Наредбата за ЕО случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III от Наредбата по ОС. В този случай компетентния орган не издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 ЗБР плановете и програмите или да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете и/или програмите върху защитените зони.

Когато прецени, че няма вероятност план и програма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.

При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ЕО по реда на Наредбата за ЕО. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3 от Наредбата по ОС. Процедурата по ЕО се прилага по чл. 33, 34 и чл. 36, ал. 7 – 12 на Наредбата по ОС.

4. Оповестяване на решението по преценка на необходимостта от ЕО

В срок 3 дни от издаване на решението по преценяване от ЕО, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 • предоставя решението на възложителя на плана/програмата със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;
 • предоставя информация за решението и за достъпа до него чрез поставяне на съобщение на страницата си в интернет и на подходящо място в сградата си.

При решение да не се извършва екологична оценка възложителят и/или органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата оповестява решението и при обявяването на плана или програмата, предвиден в съответния специален закон.

5. Обжалване решението по преценка на необходимостта от ЕО

В ЗООС няма изричен текст, уреждащ обжалването на решението по преценка на необходимостта от ЕО, нито изрична забрана за обжалване. Съгласно чл. 120, ал. 2 КРБ, гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Определенията в чл. 21, ал. 1 и 4 АПК посочват, че индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие (включително мълчаливият отказ). Ето защо решението по преценка на необходимостта от ЕО може да се атакува от заинтересуваните лица по реда на АПК.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт на министъра, следва да се развие пред Върховния административен съд в състав от трима съдии, на основание чл. 132, ал. 2, т. 2, предл. последно и чл. 165 АПК.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт, издаден от директора на съответната РИОСВ, следва да се развие пред съответния административен съд, в състав от един съдия, на основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1, предл. 1 и чл. 164 АПК.

6. Срок

В срок до 30 дни директора прценява необходимостта от извършване на ЕО  В срок от 3 дни от произнасянето си РИОСВ предоставя решението на възложителя на плана/програмата със задължение за обявяване му в 3-дневен срок от получаването му чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин, включително по начина на обявяване на заданието за плана/програмата, предвиден в съответния специален закон (обнародване, публикуване в официален бюлетин и пр.). Предоставя информация за решението и за достъпа до него чрез поставяне на съобщение на страницата на РИОСВ в интернет и сградата си.

7. Такси

За издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми се събира такса в размер на 200 (двеста лева) лв.

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедурата по преценяване за ЕО, се събира една редуцирана такса в размер на 400 (четиристотин лева) лв.

Таксата се събира при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

V. Образци и формуляри

 

1 .Уведомление за изготвяне на план/програма

2. Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка