Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

I. Наименование на услугата

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  ИЗВЪРШВАНЕ НА  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

 

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Закон за защитените територии (ЗЗТ)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии (Наредбата за ОВОС)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

II. Характеристика

ОВОС се съвместява с процедурите по изготвяне и одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон. Оценката на инвестиционни предложения завършва с решение, което съдържа условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Решението е задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното предложение.

Условията и редът за извършване на ОВОС се определят с Наредбата за ОВОС (чл. 101, ал. 1 ЗООС).

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за (чл. 93, ал. 1 ЗООС):

 • инвестиционни предложения съгласно приложение № 2;
 • всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.
 

Определения и дефиниции

В § 1, т. 17, 18, 20 и 50 ДР ЗООС са дадени следните определения:

1. инвестиционно предложение:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми.

2. „възложител на инвестиционно предложение“ е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. въздействие - всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори.

4. устойчиво развитие - развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентните органи за вземане на решение за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения са:

1. Министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от извършване на ОВОС  за:

 • инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години;
 • всички случаи на предположения за значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са разположени на или засягат пряко територия на резервати, национални паркове и поддържани резервати - защитени територии по реда на Закона за защитените територии;
 • инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет.

2. Директорът на РИОСВ преценява необходимостта от извършване на ОВОС  за:

 • инвестиционни предложения съгласно приложение № 2;
 • всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

2. Заявител

Заявител следва да бъде възложителят на инвестиционното предложение, т. е. обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Нормативноустановени изисквания

чл. 93, ал. 1 на ЗООС

4. Необходими документи

4.1. Писмено искане за вземане на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС

Възложителят на инвестиционното предложение внася ПИСМЕНО ИСКАНЕ до компетентния орган по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите (арг. чл. 93, ал. 5 ЗООС, чл. 6, ал. 1 Наредбата за ОВОС).

4.2. Приложения към заявлението. Към заявлението се прилагат:

За преценяване на необходимостта от ОВОС възложителя разработва информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС, със следното съдържание:

Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

2. Пълен пощенски адрес.

3. Телефон, факс и e-mail.

4. Лице за контакти.

Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

9. Предлагани методи за строителство.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16. Риск от инциденти.

Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

5. Вероятност на поява на въздействието.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

8. Трансграничен характер на въздействията.

След разработване на информацията по Приложение № 2 възложителят е длъжен да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС и за изразяване на становища от заинтересувани лица (чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС).

Необходими документи 

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС с приложени към него:

 

 • един екземпляр на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител от подробно разработена информация по приложение № 2 към Наредбата за ОВОС;
 • документи, доказващи извършеното уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и засегнатото население по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
 • информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен, по реда  на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС (14 – дневния срок за осигуряване на обществения достъп до информацията по Приложение № 2 следва да е изтекъл преди внасянето на искането, за да бъде възможно с неговото депозиране възложителят, да представи доказателства за оповестяване на информацията по подходящ начин на определено от него място и резултатите от проявения обществен интерес);
 • документ за платена такса.

 

Не по-късно от едновременното внасяне на искането за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят е длъжен да предостави копие на хартиен и електронен носител от информацията по Приложение № 2 на съответната община/район/кметство (чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС).

В срок до 3 дни след получаване на информацията съответната община/район/кметство осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок съответната община/район/кметство изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на съответния компетентен орган.

 

 

5. Вътрешен ход на процедурата

5.1. Внасяне на писмено искане

Процедурата започва с внасяне от страна на възложителя на инвестиционното предложение на ПИСМЕНО ИСКАНЕ до компетентния орган по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите (арг. чл. 93, ал. 5 ЗООС, чл. 6, ал. 1 Наредбата за ОВОС).

5.2. Отстраняване на непълноти и/или неточности

При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация от възложителя, компетентният орган изисква от възложителя да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация и определя срок за това. В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срок, процедурата по разглеждане на искането се прекратява (чл. 6, ал. 2 и 3 Наредбата за ОВОС).

5.3. Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС

Компетентният орган преценява необходимостта от извършване на ОВОС, като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда, въз основа на представената от възложителя с писменото искане информация и съобразно следните критерии:

 • характеристиките на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти;
 • местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;
 • способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:

а) защитените със закон територии и местообитанията;

б) планинските и гористите местности;

в) влажните и крайбрежните зони;

г) районите, в които нормите за качество на околната среда са нарушени;

д) силно урбанизираните територии;

е) защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите;

ж) териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

 • Компетентният орган преценява и вероятната степен на въздействие на инвестиционните предложения върху конкретните местообитания и/или видове – предмет на опазване в защитените зони по реда на глава втора, раздел ІІІ на Наредбата за ОС. Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение. При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.
 • характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;
 • обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии (чл. 93, ал. 4 ЗООС, чл. 7, ал. 1 Наредбата за ОВОС).

5.4. Извършване на проверки и консултации

При необходимост компетентният орган:

 • организира посещение на място за проверка на информацията по чл. 6 Наредбата за ОВОС;
 • провежда консултации със специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве (чл. 7, ал. 2 Наредбата за ОВОС).

6. Вземане на решение за необходимостта от извършване на ОВОС

Компетентните органи се произнасят по необходимостта от извършване на ОВОС в срок един месец от внасяне на искането от възложителя, като публично обявяват мотивите за своята преценка (чл. 93, ал. 5 ЗООС, чл. 8, ал. 1 Наредбата за ОВОС). Срокът, определен за отстраняване на непълнотите и неточностите в документацията, не се включва в срока за произнасяне (чл. 6, ал. 4 наредбата за ОВОС).

Решението по необходимостта от извършване на ОВОС съдържа (чл. 8, ал. 1 Наредбата за ОВОС):

 • наименование на органа, който го издава;
 • името на възложителя, местожителството/седалището;
 • кратко описание на инвестиционното предложение;
 • правните и фактическите основания за постановяване на решението;
 • подробни мотиви, основани на преценката по чл. 7 НУРИОВОС;
 • разпоредителна част;
 • дата на издаване, подпис.

7. Оповестяване на решението

В срок до 3 дни от постановяване на решението, компетентният орган:

 • предоставя решението на възложителя;
 • обявява мотивите за своята преценка чрез съобщение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място в сградата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или РИОСВ; информира писмено за взетото решение съответната община/общини, район/райони и кметство/кметства, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение.

Съответната община/общини, район/райони и кметство/кметства поставя съобщение за получената информация в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет (чл. 8, ал. 2 и 3 НУРИОВОС).

8. Обжалване на решението по необходимостта от извършване на ОВОС

Съгласно чл. 99, ал. 6 ЗООС, заинтересуваните лица могат да обжалват решението по ОВОС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му. Тъй като за решението по необходимостта от извършване на ОВОС няма забрана за обжалване в ЗООС, на основание чл. 120, ал. 2 КРБ, то може да се обжалва по същия ред.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт на министъра на околната среда и водите, следва да се развие пред Върховния административен съд в състав от трима съдии, на основание чл. 132, ал. 2, т. 2, предл. последно и чл. 165 АПК.

Производството по обжалване на становището, ако то е постановено с акт, издаден от директора на съответната РИОСВ, следва да се развие пред съответния Административен съд, в състав от един съдия, на основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1, предл. 1 и чл. 164 АПК.

9. Такси

За издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се събира такса в размер на 290 лв. За извършване на процедурата по оценка на съвместимостта за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер на 280 лв.

Общата редуцирана такса е 500 лв.

Таксата се събира при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.