Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-50-ПР/2012 г.

Неделя, 18 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 

„Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Напоителни системи“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Овча купел, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, Булстат 831160078

От тук може да изтеглите пълния текст на решението