Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-44-ПР/2012 г.

Вторник, 09 Октомври 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мотелски комплекс в поземлен имот №104007 с площ 1.404 дка, местност „Китовица“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Пенсилвания пропъртис» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. «Стамболийски» № 74, ет. 3, ап. 9, БУЛСТАТ 175358910

От тук може да изтеглите пълния текст на решението