Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-41-ПР/2012 г.

Петък, 21 Септември 2012 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на общински полумасивни сгради и изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически спорт и екотуризъм в имот № 134011, местност  „Белмекен”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда, с адрес на управление гр. Якоруда 2790, ул. „ Васил Левски“ № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението