Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-39-ПР/2012 г.

Петък, 14 Септември 2012 09:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград с адрес гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев”  № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението